ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66
  เกณฑ์ OBECQA
  SAR 2559
  Knowledge Management
 
 
 
 
 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี
  การติดตั้งและใช้งาน Application "Echo English"
  - การติดตั้งและใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ >>> เลือก <<<
  - การติดตั้งและใช้งานผ่านโทรศัพท์(ขั้นตอน) >>> เลือก <<<
 
ปฏิทินประจำเดือนสิงหาคม 2560

วัน เดือน ปี

รายการ/กิจกรรม

 5 สิงหาคม 2560  เวลา 08.00-12.00 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.3
 เวลา 13.00-16.00 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.6
 6 สิงหาคม 2560  เวลา 08.00-12.00 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.2
 เวลา 13.00-16.00 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.5
 7-11 สิงหาคม 2560  ส่ง ปพ.5 /สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุมและแนะแนว ครั้งที่ 2
 11 สิงหาคม 2560  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 14-18 สิงหาคม 2560  ส่งวิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค/คลังข้อสอบ
 18-25 สิงหาคม 2560  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
 26 สิงหาคม 2560  เวลา 08.00-12.00 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1
 เวลา 13.00-16.00 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.4
 20 ส.ค.ถึง 1 ก.ย.2560  ฝึกประจำปีนักศึกษาวิชาทหาร

ด้วยรักจากใจ โครงการ "สานฝัน ปันน้อง" มอบทุนการศึกษาโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ครั้งที่ 1 โดยคณะศิษย์เก่า ก.ล.ว. รุ่น 11
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560

>> เพิ่มเติมคลิก <<

"สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่ เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง" โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนการได้รำลึกถึงพระคุณของแม่ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560
>> เพิ่มเติมคลิก <<

กิจกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่ชุมชน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วันที่ 12 กรกฎาคม 2560
>> เพิ่มเติมคลิก <<

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> คลิก <<