ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ผลศิลปหัตถกรรม (67)
  ผลศิลปหัตถกรรม (66)
  เกณฑ์ OBECQA
  SAR 2560
  แผนปฏิบัติการปี 61
  มาตรฐานการศึกษาปี 61
 
  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
 
 
 
ยินดีต้อนรับ นายอุดม ดำริห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

  โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์
เชิงตัวเลขในรูปสามเหลี่ยมเซียร์พินสกิ(Sierpinski Triangle)" จัดทำโดย
  1.เด็กหญิงชลัญดา ไชยโยธา
  2.เด็กหญิงวิลัยลักษ์ขณา ชิณโชติ
  3.เด็กหญิงอารียา วันเจริญ
  บทคัดย่อ >>> คลิก


  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี
  การติดตั้งและใช้งาน Application "Echo English"
  - การติดตั้งและใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ >>> เลือก <<<
  - การติดตั้งและใช้งานผ่านโทรศัพท์(ขั้นตอน) >>> เลือก <<<
 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ได้จัดพิธีต้อนรับ นายอุดม ดำริห์
ซึ่งได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ณ หอประชุมกันทรวิเชียร
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

หมวดวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โดยมีการประกวดธิดารีไซเคิล ร้องเพลง บูทกิจกรรมของวิทยาศาสตร์ การแสดงผลงานด้านศิลปะ และกิจกรรมห้องสมุด
ณ โดมคลุมลานอเนกประสงค์
วันที่ 28 สิงหาคม 2561
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

งานแนะแนวร่วมกับฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน จัดอบรมและสร้างเครือข่ายนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) โดยมีตัวแทนนักเรียนทุกห้องทุกระดับชั้น เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้
ณ หอประชุมกันทรวิเชียร
วันที่ 28 สิงหาคม 2561
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาร่วมกับนักศึกษาสาขาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรม "ศิลป์เพื่อน้อง"
ณ หอประชุมกันทรวิเชียร และโรงอาหารโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> คลิก <<