ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ผลศิลปหัตถกรรม (67)
  ผลศิลปหัตถกรรม (66)
  เกณฑ์ OBECQA
  SAR 2560
  แผนปฏิบัติการปี 61
 
  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
 
 
 

  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี
  การติดตั้งและใช้งาน Application "Echo English"
  - การติดตั้งและใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ >>> เลือก <<<
  - การติดตั้งและใช้งานผ่านโทรศัพท์(ขั้นตอน) >>> เลือก <<<
 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ได้จัดพิธีปฏิญาณตนผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง
ณ หอประชุมกันทรพัชร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 1 กรกฎาคม โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ได้ดำเนินพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

หมวดภาษาไทยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดร้องเพลง วาดภาพ การแสดงละคร
ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีสุนทรภู่ การเขียนสะกดคำ คัดลายมือ แต่งคำประพันธ์ และกิจกรรมอื่นๆ
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> คลิก <<