ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ผลศิลปหัตถกรรม (67)
  ผลศิลปหัตถกรรม (66)
  เกณฑ์ OBECQA
  SAR 2559
 
  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
 
 
 

ในวาระดิถีปีใหม่ ก.ล.ว. ร่วมใจ ทำบุญตักบาตร (สวัสดีปีใหม่ 2561)
  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี
  การติดตั้งและใช้งาน Application "Echo English"
  - การติดตั้งและใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ >>> เลือก <<<
  - การติดตั้งและใช้งานผ่านโทรศัพท์(ขั้นตอน) >>> เลือก <<<
 
ปฏิทินประจำเดือน มกราคม 2561

วัน เดือน ปี

รายการ/กิจกรรม

 8-12 มกราคม 2561  สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
 8-12 มกราคม 2561  ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนสอน ครั้งที่ 2 และรายงานการใช้แผนหน่วยที่ 1
 13 มกราคม 2561  วันเด็กแห่งชาติ
 16 มกราคม 2561  กิจกรรมวันครู
 22-26 มกราคม 2561  ส่งสมุด ปพ.5 ครั้งที่ 2 (คะแนนกลางภาค/สอบแก้ตัวกลางภาค/เวลาเรียน)
 31 มกราคม 2561  ส่งผลการวิเคราะห์ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560

"รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"
13 มกราคม 2561 คณะครู สภานักเรียนและชมรมห้องเรียนสีเขียว เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

4 มกราคม 2561 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีปีใหม่ 2561
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 บุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เข้าร่วมจัดกิจกรรมและวิ่งเฉลิมพระเกียรติ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ครั้งที่ 20
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาจัดกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560
ณ สนามโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาและสนามกีฬากลางโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์

>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> คลิก <<