ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ผลศิลปหัตถกรรม (66)
  เกณฑ์ OBECQA
  SAR 2559
 
  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  อย.น้อย
 
 
 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี
  การติดตั้งและใช้งาน Application "Echo English"
  - การติดตั้งและใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ >>> เลือก <<<
  - การติดตั้งและใช้งานผ่านโทรศัพท์(ขั้นตอน) >>> เลือก <<<
 
ปฏิทินประจำเดือนตุลาคม 2560

วัน เดือน ปี

รายการ/กิจกรรม

 2-6 ตุลาคม 2560  สอบปลายภาคภาคเรียนที่ 1/2560
 9-12 ตุลาคม 2560  บันทึกผลการเรียนและส่ง ปพ.5 (ครูประจำวิชา)
 12-13 ตุลาคม 2560  ตรวจสอบผลการเรียน (ครูประจำชั้น)
 16-20 ตุลาคม 2560  ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2560
 24 ตุลาคม 2560  ครูและบุคลากรลงเวลาทำงานภาคเรียนที่ 2/2560
 30 ตุลาคม 2560  เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 (นักเรียนมาโรงเรียน)

ด้วยรักจากใจ โครงการ "สานฝัน ปันน้อง" มอบทุนการศึกษาโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ครั้งที่ 1 โดยคณะศิษย์เก่า ก.ล.ว. รุ่น 11
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560

>> เพิ่มเติมคลิก <<

"สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่ เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง" โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนการได้รำลึกถึงพระคุณของแม่ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560
>> เพิ่มเติมคลิก <<

กิจกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่ชุมชน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วันที่ 12 กรกฎาคม 2560
>> เพิ่มเติมคลิก <<

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> คลิก <<