ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ผลศิลปหัตถกรรม (67)
  ผลศิลปหัตถกรรม (66)
  เกณฑ์ OBECQA
  SAR 2560
  แผนปฏิบัติการปี 61
  มาตรฐานการศึกษาปี 61
 
  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี
  การติดตั้งและใช้งาน Application "Echo English"
  - การติดตั้งและใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ >>> เลือก <<<
  - การติดตั้งและใช้งานผ่านโทรศัพท์(ขั้นตอน) >>> เลือก <<<
 

หมวดวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โดยมีการประกวดธิดารีไซเคิล ร้องเพลง บูทกิจกรรมของวิทยาศาสตร์ การแสดงผลงานด้านศิลปะ และกิจกรรมห้องสมุด
ณ โดมคลุมลานอเนกประสงค์
วันที่ 28 สิงหาคม 2561
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

งานแนะแนวร่วมกับฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน จัดอบรมและสร้างเครือข่ายนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) โดยมีตัวแทนนักเรียนทุกห้องทุกระดับชั้น เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้
ณ หอประชุมกันทรวิเชียร
วันที่ 28 สิงหาคม 2561
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาร่วมกับนักศึกษาสาขาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรม "ศิลป์เพื่อน้อง"
ณ หอประชุมกันทรวิเชียร และโรงอาหารโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

18-19 สิงหาคม 2561 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6
ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

18 สิงหาคม 2561 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ณ โดมคลุมลานอเนกประสงค์
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> คลิก <<