ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ผลศิลปหัตถกรรม (67)
  ผลศิลปหัตถกรรม (66)
  เกณฑ์ OBECQA
  SAR 2559
  แผนปฏิบัติการปี 61
 
  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
 
 
 

  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี
  การติดตั้งและใช้งาน Application "Echo English"
  - การติดตั้งและใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ >>> เลือก <<<
  - การติดตั้งและใช้งานผ่านโทรศัพท์(ขั้นตอน) >>> เลือก <<<
 
ปฏิทินประจำเดือน มีนาคม 2561

วัน เดือน ปี

รายการ/กิจกรรม

 3-4 มีนาคม 2561  การสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 5-9 มีนาคม 2561  สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 (ทุกระดับชั้น)
 19-20 มีนาคม 2561  บันทึกผลการเรียนออนไลน์ / ส่ง ปพ.5
 17-18 มีนาคม 2561  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบสามัญ 9 วิชา
 23 มีนาคม 2561  ประกาศผลการเรียน ม.3 และ ม.6
 27 มีนาคม 2561  ประกาศผลการเรียน ม.1, 2, 4 และ 5
 31 มีนาคม 2561  ติดประกาศ GPA/PR นักเรียนระดับชั้น ม.6

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ หอประชุมกันทรวิเชียร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

สะเต็มศึกษาพัฒนากระบวนการคิด 2 (STEM)
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ (กอ.รมน.)
จัดฝึกอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติด้านสิ่งแวดล้อม พลลังงานและอาหาร แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 110 คน
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> คลิก <<