ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพ
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  กรอกข้อมูลผลงาน/รางวัล
  ศิลปหัตถกรรม (69)
  ผลการประเมิน สมศ.(4)
  SAR 2562
  ผลคุณภาพภายในปี 62
  มาตรฐานการศึกษาปี 63
  ข้อมูลสารสนเทศ 2561
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
 
  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  To Be Number One
  ห้องเรียนสีเขียว
  โรงเรียนคุณธรรม
  ห้องเรียน SMTE
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มคอมพิวเตอร์
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 20 ต.ค. 2563)
  >>>รายละเอียด
วุฒิบัตรการอบรม ว21 ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 >>ดาวโหลดวุฒิบัตรผู้เข้าอบรม<< >>คณะกรรมการดำเนินงาน<<
กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2563 >>ตารางสอบ<<
ประกาศผลสัมฤทธิ์รายบุคคล นักเรียนระดับชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2562
ประกาศผลสัมฤทธิ์รายบุคคล นักเรียนระดับชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 2/2562
ประกาศผลสัมฤทธิ์รายบุคคล นักเรียนระดับชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 2/2562
ประกาศผลสัมฤทธิ์รายบุคคล นักเรียนระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2/2562
ประกาศผลสัมฤทธิ์รายบุคคล นักเรียนระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2/2562
ประกาศผลสัมฤทธิ์รายบุคคล นักเรียนระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2562
 -  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 20 ต.ค. 2563)
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง การประมูลครุภัณฑ์ครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง และเครื่องฉายแสงข้ามศีรษะที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ปีการศึกษา 2563
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ของอาคารไอซีที
     >>>รายละเอียด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ >> คลิก <<
อ่านจดหมายข่าวอื่นๆ >> คลิก <<

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2563
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การอบรมการใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) การใช้งาน Deep ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร ICT โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.6 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ โดมคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

นักเรียนจิตอาสา ช่วยคัดกรองบุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ก่อนเข้ามาภายในโรงเรียน และเตรียมความพร้อมของสถานที่ภายในโรงเรียน
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2563
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ โดมคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ในภาคเรียนที่ 1/2563
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา รับการนิเทศความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จาก สพม.28
ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
ระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563
ณ โดมคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> คลิก <<