ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพ
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ระบบเงินเดือนบุคลากร
  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
  คำสั่งแม่บท 2566
  คำสั่งแม่บท 2565
  ผลการประเมิน สมศ.(4)
  SAR 2566
  SAR 2565
  SAR 2564
  ผลคุณภาพภายในปี 63
  มาตรฐานการศึกษาปี 65
  คู่มือกำกับติดตามฯ ปี 65
  ข้อมูลสารสนเทศ 2565
  แผนปฏิบัติการ 2567
  แผนปฏิบัติการ 2566
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
  อาคารสถานที่
  ผังโรงเรียน
 
  รร.กันทรลักษ์วิทยา
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  นักศึกษาวิชาทหาร
  To Be Number One
  ห้องเรียนสีเขียว
  โรงเรียนคุณธรรม
  ห้องเรียน SMTE
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระภาษาไทย
  กลุ่มสาระการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
  กลุ่มสาระศิลปะ
  กลุ่มเทคโนโลยี
  งานแนะแนว
  Education Hub
 
 
เอกสารดาวน์โหลด  

   - แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567
   - คำสั่งแม่บท ปีการศึกษา 2566
   - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   - คู่มือการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (สพม.ศกยส) 
   - คำสั่งแม่บท ปีการศึกษา 2565  
   - คู่มือการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (สพม.ศกยส)
   - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564  
  - เอกสารประกอบการอบรม วPA
   - คำสั่งแม่บท ปีการศึกษา 2564  
   - แบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2564  
    >>> ดาวน์โหลดแบบรายงานการเยี่ยมบ้าน <<<

    >>> ดาวน์โหลดปกรายงานการเยี่ยมบ้าน <<<
   - แบบบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2564  
    >>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม PDF <<<
    >>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม WORD <<<

   - แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.63 ถึง 31 มี.ค. 64 >>ปกรายงาน<< >>แบบรายงาน<<

   - วุฒิบัตรการอบรม ว21 ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 >>ดาวโหลดวุฒิบัตรผู้เข้าอบรม<< >>คณะกรรมการดำเนินงาน<<

   - เอกสารประกอบการอบรม ว21    
     1. หนังสือหลักเกณฑ์และวิธีการให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
     2. เอกสารหลักเกณฑ์และวิธีการให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
     3. แบบ วฐ
     4. แบบสรุปจำนวนชั่วโมง
     5. เอกสารเพิ่ม 13 ตัวชี้วัด
     แบบฟอร์มรวมทุกไฟล์

   - คำสั่งแม่บท ปีการศึกษา 2563 
   - แบบรายงานข้อมูลการเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2563  
    >>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม <<<
     >>>ดาวน์โหลดปก<<<
   - แบบฟอร์มการจัดทำหน่วยและแผนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563   
     1. แบบฟอร์มปก KPA.วัดผล.การสอนออนไลน์ ปี63
     2. แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้ ปี 63
     3. แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ปี 63
     แบบฟอร์มรวมทุกไฟล์(1-3)
   - แบบฟอร์ม ID Plan ภาคเรียนที่ 1/2563   
     แบบฟอร์มสำหรับข้าราชการครู
     แบบฟอร์มสำหรับพนักงาน ลูกจ้างและนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน

  - แบบฟอร์มรายงานโครงการ - กิจกรรม ของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 

   - แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2562   

   - แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ปี 2562
     >>> ดาวน์โหลดแบบประเมินประสิทธิภาพฯ <<<

       >>> ดาวน์โหลดแบบประเมินตนเอง <<<

   - แบบฟอร์มการประเมิน SDQ ภาคเรียนที่ 1/2562   
   - แบบฟอร์ม ID Plan ภาคเรียนที่ 1/2562   
     แบบฟอร์มสำหรับข้าราชการครู
     แบบฟอร์มสำหรับพนักงาน ลูกจ้างและนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
   - แบบประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2561 
   - แบบฟอร์มทะเบียนคุมการไปราชการ ปี 2561  
   - แบบฟอร์มการรายงานโครงการ   
   - แบบฟอร์มการรายงานการอบรมคูปองครู
   - แบบฟอร์มการประเมิน SDQ ภาคเรียนที่ 1/2561   
   - แบบฟอร์ม ID Plan ภาคเรียนที่ 1/2561   
     แบบฟอร์มสำหรับข้าราชการครู
     แบบฟอร์มสำหรับพนักงาน ลูกจ้างและนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
   - แบบฟอร์มหน่วยและแผนการสอน (รูปแบบใหม่)
     ดาวน์โหลดหน่วย
     ดาวน์โหลดแผน
     ดาวน์โหลดองค์ประกอบ
   - แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2560    

  - แบบฟอร์ม ID Plan ภาคเรียนที่ 2/2560   

  - แบบฟอร์ม ID Plan ภาคเรียนที่ 1/2560   >>> ฟอร์ม ID Plan ดาวน์โหลด <<<
   - แบบฟอร์ม ID Plan ภาคเรียนที่ 1/2560   >>> เอกสารประกอบส่วนที่ 4 ดาวน์โหลด <<<

   - แบบฟอร์มการประเมิน SDQ ภาคเรียนที่ 1/2560   
   - แบบฟอร์มการจัดทำรายงานการปฏิบัติงาน 2560    
   - แบบฟอร์มการจัดทำ AAR