ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ผลศิลปหัตถกรรม (67)
  มหกรรมวิชาการ (68)
  เกณฑ์ OBECQA
  SAR 2561
  แผนปฏิบัติการปี 61
  มาตรฐานการศึกษาปี 62
  ข้อมูลสารสนเทศ 2561
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
 
  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  To Be Number One
  โรงเรียนคุณธรรม
 
 


นายอัทธ์  คำอุดม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางประนอมนิศญ์  เย็นใจ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิไลกุลต์  ขวัญนู
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัชดาพร  อูบแก้ว
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางธนพร  สำลี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพเยาว์  แก้วตา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววลีรัตน์  จันทร์เลาะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุกัญญา  สมสะอาด (ไปช่วยราชการ)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางศรีสุข  แย้มสง่า
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายจันสอน  ทองลอย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางกุนทินี  อรจันทร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวมณีจันทร์  ธาตุทอง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางรักษมล  รักพรม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายอิทธิรัฐ  บุตรภักดี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวอลิชา  สมบูรณ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวดวงเดือน  ดวงดี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวจิตร์สิริ  ไกรรักษ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางพิศมัย  บุดดี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวสุภาภรณ์  สีมาวัน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวมัณฑนา  องอาจ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย