ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพ
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  กรอกข้อมูลผลงาน/รางวัล
  ศิลปหัตถกรรม(70)ระดับชาติ
  ศิลปหัตถกรรม(70)ระดับเขตฯ
  คำสั่งแม่บท 2565
  ผลการประเมิน สมศ.(4)
  SAR 2565
  SAR 2564
  SAR 2563
  ผลคุณภาพภายในปี 63
  มาตรฐานการศึกษาปี 65
  คู่มือกำกับติดตามฯ ปี 65
  ข้อมูลสารสนเทศ 2565
  แผนปฏิบัติการ 2566
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
  อาคารสถานที่
 
  รร.กันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  To Be Number One
  ห้องเรียนสีเขียว
  โรงเรียนคุณธรรม
  ห้องเรียน SMTE
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระภาษาไทย
  กลุ่มสาระการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
  กลุ่มสาระศิลปะ
  กลุ่มเทคโนโลยี
  งานแนะแนว
  Education Hub
 
 


นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นายอัทธ์  คำอุดม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัชดาพร  อูบแก้ว
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางธนพร  สำลี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพเยาว์  แก้วตา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววลีรัตน์  จันทร์เลาะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางกุนทินี  อรจันทร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางรักษมล  รักพรม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอลิชา  สมบูรณ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวดวงเดือน  ดวงดี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิศมัย  บุดดี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายอิทธิรัฐ  บุตรภักดี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวจิตร์สิริ  ไกรรักษ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวสุภาภรณ์  สีมาวัน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวมัณฑนา  องอาจ
ตำแหน่ง ครู

นางสาวกฤษณา  ไชยโคตร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ