ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพ
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  กรอกข้อมูลผลงาน/รางวัล
  ศิลปหัตถกรรม(70)ระดับชาติ
  ศิลปหัตถกรรม(70)ระดับเขตฯ
  คำสั่งแม่บท 2565
  ผลการประเมิน สมศ.(4)
  SAR 2565
  SAR 2564
  SAR 2563
  ผลคุณภาพภายในปี 63
  มาตรฐานการศึกษาปี 65
  คู่มือกำกับติดตามฯ ปี 65
  ข้อมูลสารสนเทศ 2565
  แผนปฏิบัติการ 2566
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
  อาคารสถานที่
 
  รร.กันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  To Be Number One
  ห้องเรียนสีเขียว
  โรงเรียนคุณธรรม
  ห้องเรียน SMTE
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระภาษาไทย
  กลุ่มสาระการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
  กลุ่มสาระศิลปะ
  กลุ่มเทคโนโลยี
  งานแนะแนว
  Education Hub
 
 


นายเกษมสันต์  แพงมา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางชลัญธร  ดำพะธิก
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัทธยา  ชุมสงคราม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายปกรณ์พล  พวงพันธ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวอัณศา  เขียวดี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรวรรณ  หลอมทอง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปนัดดา  ทองวิลัย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายคำภา  ดำพะธิก
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางทัศนีย์  ศิลบุตร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางกัญจนา  ฝักแต้
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนภามาศ  ธานี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสวภัทร  หอมหวล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสิรินุช  สุขกาย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายทองพูล  ทุมโยมา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวพวงผกา  แก้วยงค์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน
ตำแหน่ง ครู

นางสาวพิชญ์นรี  มงคลธนกิตติ์
ตำแหน่ง ครู

นางสาวภาวิณี  แก้วคำรอด
ตำแหน่ง ครู

นางสาวไอรดา  วงวาน
ตำแหน่ง ครู

นางสาวลลิดา  โสดามุข
ตำแหน่ง ครู