ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ผลศิลปหัตถกรรม (67)
  มหกรรมวิชาการ (68)
  เกณฑ์ OBECQA
  SAR 2561
  แผนปฏิบัติการปี 61
  มาตรฐานการศึกษาปี 62
  ข้อมูลสารสนเทศ 2561
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
 
  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  To Be Number One
  โรงเรียนคุณธรรม
 
 


นางชลัญธร  ดำพะธิก
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวอัณศา  เขียวดี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัทธยา  ชุมสงคราม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายปกรณ์พล  พวงพันธ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายกุญช์ภัช  เย็นใจ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมศิลป  ทองดา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรวรรณ  หลอมทอง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปนัดดา  ทองวิลัย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายคำภา  ดำพะธิก
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางทัศนีย์  ศิลบุตร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางกัญจนา  ฝักแต้
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนภามาศ  ธานี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายเกษมสันต์  แพงมา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสวภัทร  หอมหวล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสิรินุช  สุขกาย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายทองพูล  ทุมโยมา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวพวงผกา  แก้วยงค์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน
ตำแหน่ง ครู

นางสาวพิชญ์นรี  มงคลธนกิตติ์
ตำแหน่ง ครู

นางสาวภาวิณี  แก้วคำรอด
ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุรีรัตน์  อ่อนมิ่ง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวไอรดา  วงวาน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวลลิดา  โสดามุข
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย