ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ผลศิลปหัตถกรรม (67)
  มหกรรมวิชาการ (68)
  เกณฑ์ OBECQA
  SAR 2561
  แผนปฏิบัติการปี 61
  มาตรฐานการศึกษาปี 62
  ข้อมูลสารสนเทศ 2561
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
 
  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  To Be Number One
  โรงเรียนคุณธรรม
 
 

นางสาวรัฐญาภรณ์  ศิริภี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายรังษฤทธิ์    เครือบุดดา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ GPA

นางสาวชนิดาภา  สุทธิทักษ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวลัดดาวัลย์  อรรคบุตร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

นางสาววิภาดา  แก้วพิกุล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

นายอำนาจ  วิชัย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ Ed. Hub.

นายนันทิชชา  แสนสำอาง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ICT

นางสาวเกศกัญญา  เนียงภา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายธีระยุทธ  สีดำ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นางสาวพรทิภา  พงษ์เมตตาสันติ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวอำภรณ์  คำแดง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ