ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพ
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  กรอกข้อมูลผลงาน/รางวัล
  ศิลปหัตถกรรม(70)ระดับชาติ
  ศิลปหัตถกรรม(70)ระดับเขตฯ
  คำสั่งแม่บท 2565
  ผลการประเมิน สมศ.(4)
  SAR 2564
  SAR 2563
  ผลคุณภาพภายในปี 63
  มาตรฐานการศึกษาปี 65
  คู่มือกำกับติดตามฯ ปี 65
  ข้อมูลสารสนเทศ 2565
  แผนปฏิบัติการ 2566
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
  อาคารสถานที่
 
  รร.กันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  To Be Number One
  ห้องเรียนสีเขียว
  โรงเรียนคุณธรรม
  ห้องเรียน SMTE
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระภาษาไทย
  กลุ่มสาระการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
  กลุ่มสาระศิลปะ
  กลุ่มเทคโนโลยี
  งานแนะแนว
  Education Hub
 
 

เป้าประสงค์ (Goals) โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

     1. นักเรียนมีเป้าหมายชีวิตและทักษะสมรรถนะในศตวรรษที่ 21
     2. โรงเรียนมีแผนการเรียนรองรับเป้าหมายชีวิตของผู้เรียนและป้อนสาขาความถนัดการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และป้อนตรงตามสาขาความถนัด
     3. ครูมีสมรรถนะการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการจัดกระบวนการ Active Learning
     4. โรงเรียนมีมาตรฐานการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ มีห้องเรียน ห้องสืบค้น ห้องปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้ที่มีอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และระบบการต่อเชื่อมรองรับ Internet ความเร็วสูง
     5. โรงเรียนมีภาคีเครือข่าย ความร่วมมือของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สถานศึกษา อาชีวศึกษา สถานประกอบการณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐและเอกชนร่วมมือกันจัดการศึกษาตามศาสตร์พระราชา

 

ค่านิยม (VALUE)

     KLW = น้ำใจเด่น เป็นผู้นำ เลิศล้ำภูมิปัญญา
     K : Kindness (การมีน้ำใจ มีเมตตา)
          น้ำใจเด่น คือ ความร่วมมือในการทำงานต่างๆ ความสามัคคี การทำงานเป็นทีม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน
     L : Leadership (ความเป็นผู้นำ)
          เป็นผู้นำ คือ มีความเป็นผู้นำในด้านต่างๆ เช่น ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านคุณธรรมจริยธรรม
     W : Wisdom (ภูมิปัญญา ความฉลาด)
          ล้ำเลิศภูมิปัญญา คือ การใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ควบคู่กับความรู้ใหม่ สร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง เกิดคุณค่าต่อสังคม