ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
พันธกิจ
วิสัยทัศน์
เป้าประสงค์
 
 
 
 

เป้าประสงค์ของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

     1. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกบนพื้นฐานความเป็นไทยในวิถีความพอเพียง
     2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
     3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมตามมาตรฐานวิชาชีพครูและมาตรฐานสากล
     4. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
     5. โรงเรียนมีเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็ง
     6. ผู้บริหารมีหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม
     7. หลักสูตร มีความหลากหลาย สนองความต้องการของผู้เรียน ตามความสามารถและความถนัดสอดคล้องตามความต้องการของชุมชน
     8. มีแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐานเอื้อต่อการเรียนรู้