ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ผลศิลปหัตถกรรม (67)
  มหกรรมวิชาการ (68)
  เกณฑ์ OBECQA
  SAR 2561
  แผนปฏิบัติการปี 61
  มาตรฐานการศึกษาปี 62
  ข้อมูลสารสนเทศ 2561
  เอกสารงานธุรการ
 
  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  To Be Number One
  โรงเรียนคุณธรรม
 
 

เป้าประสงค์ของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

     1. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกบนพื้นฐานความเป็นไทยในวิถีความพอเพียง
     2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
     3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมตามมาตรฐานวิชาชีพครูและมาตรฐานสากล
     4. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
     5. โรงเรียนมีเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็ง
     6. ผู้บริหารมีหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม
     7. หลักสูตร มีความหลากหลาย สนองความต้องการของผู้เรียน ตามความสามารถและความถนัดสอดคล้องตามความต้องการของชุมชน
     8. มีแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐานเอื้อต่อการเรียนรู้