ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ผลศิลปหัตถกรรม (67)
  ผลศิลปหัตถกรรม (66)
  เกณฑ์ OBECQA
  SAR 2559
 
  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
 
 
 

เป้าประสงค์ของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

     1. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกบนพื้นฐานความเป็นไทยในวิถีความพอเพียง
     2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
     3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมตามมาตรฐานวิชาชีพครูและมาตรฐานสากล
     4. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
     5. โรงเรียนมีเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็ง
     6. ผู้บริหารมีหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม
     7. หลักสูตร มีความหลากหลาย สนองความต้องการของผู้เรียน ตามความสามารถและความถนัดสอดคล้องตามความต้องการของชุมชน
     8. มีแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐานเอื้อต่อการเรียนรู้