ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ผลศิลปหัตถกรรม (67)
  มหกรรมวิชาการ (68)
  เกณฑ์ OBECQA
  SAR 2561
  แผนปฏิบัติการปี 61
  มาตรฐานการศึกษาปี 62
  ข้อมูลสารสนเทศ 2561
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
 
  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  To Be Number One
  โรงเรียนคุณธรรม
 
 


นายสุขนิรันดร์  ทองมาก
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายวัชรินทร์  หอมคำ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมเกียรติ  ประสมศรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิเชียร  สืบวงศ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางราตรี  ชาติดร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางพิมพิลา  หมื่นศร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ
ตำแหน่ง ครู

นายพชรพล ทินบุตร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวนาฎชฎา  ทองบุบผา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายอนุชา  บุญเย็น
ตำแหน่ง พนักงานราชการ