ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพ
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  กรอกข้อมูลผลงาน/รางวัล
  ศิลปหัตถกรรม(70)ระดับชาติ
  ศิลปหัตถกรรม(70)ระดับเขตฯ
  คำสั่งแม่บท 2565
  ผลการประเมิน สมศ.(4)
  SAR 2564
  SAR 2563
  ผลคุณภาพภายในปี 63
  มาตรฐานการศึกษาปี 65
  คู่มือกำกับติดตามฯ ปี 65
  ข้อมูลสารสนเทศ 2565
  แผนปฏิบัติการ 2566
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
  อาคารสถานที่
 
  รร.กันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  To Be Number One
  ห้องเรียนสีเขียว
  โรงเรียนคุณธรรม
  ห้องเรียน SMTE
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระภาษาไทย
  กลุ่มสาระการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
  กลุ่มสาระศิลปะ
  กลุ่มเทคโนโลยี
  งานแนะแนว
  Education Hub
 
 


นายบุญหลาย  มะเค็ง
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นายจรูญศักดิ์  สมสุข
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางรวงทอง  คุณสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ ร.ท.เฉลิมศักดิ์  สำลี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปุญยนุช  ประเสริฐสิทธิ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวสุพรรษา  คำหล้า
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางธิดา  เคนวัน
ตำแหน่ง ครู

นางรัชนี  ต้นโพธิ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางจริยา  วงศ์ภักดี
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางรัชกร  ชะนะนิล
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางณญาตา  โสพัฒน์
ตำแหน่ง ครูวิกฤต