ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ผลศิลปหัตถกรรม (67)
  มหกรรมวิชาการ (68)
  เกณฑ์ OBECQA
  SAR 2561
  แผนปฏิบัติการปี 61
  มาตรฐานการศึกษาปี 62
  ข้อมูลสารสนเทศ 2561
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
 
  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  To Be Number One
  โรงเรียนคุณธรรม
 
 


นายจรูญศักดิ์  สมสุข
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นายสาเกียรติ  แก้วปักษา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางปณิชา  ศรีมาธรณ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางรวงทอง  คุณสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางคำรวม  ทรัพย์ศิริ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณภาย์  ทนงค์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร.ต.เหรียญ  ดาทอง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ ร.ท.เฉลิมศักดิ์  สำลี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางมณีกานต์  บุญเสริม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายบรรหยัด  สุริพล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวกาญจนา  ชัยชาญ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายชาญณรงค์  แผนพุทธา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวปุญยนุช  ประเสริฐสิทธิ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวสุพรรษา  คำหล้า
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางธิดา  เคนวัน
ตำแหน่ง ครู

นางสาวจันทร์เพ็ญ  ชาภักดี
ตำแหน่ง ครู

นายบุญหลาย  มะเค็ง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวปาริตา  ดวงงาม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวชลิดา  ภูมิกระจ่าง
ตำแหน่ง ครู

นางรัชนี  ต้นโพธิ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาธิดา  ดวงศรี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางจริยา  วงศ์ภักดี
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางจารุวรรณ  แสงส่อง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางรัชกร  ชะนะนิล
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางณญาตา  โสพัฒน์
ตำแหน่ง ครูวิกฤต

นางสาวลินดา  แก้วพิกุล
ตำแหน่ง ครูวิกฤต