ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพ
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ระบบเงินเดือนบุคลากร
  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
  คำสั่งแม่บท 2566
  คำสั่งแม่บท 2565
  ผลการประเมิน สมศ.(4)
  SAR 2566
  SAR 2565
  SAR 2564
  ผลคุณภาพภายในปี 63
  มาตรฐานการศึกษาปี 65
  คู่มือกำกับติดตามฯ ปี 65
  ข้อมูลสารสนเทศ 2565
  แผนปฏิบัติการ 2567
  แผนปฏิบัติการ 2566
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
  อาคารสถานที่
  ผังโรงเรียน
 
  รร.กันทรลักษ์วิทยา
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  นักศึกษาวิชาทหาร
  To Be Number One
  ห้องเรียนสีเขียว
  โรงเรียนคุณธรรม
  ห้องเรียน SMTE
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระภาษาไทย
  กลุ่มสาระการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
  กลุ่มสาระศิลปะ
  กลุ่มเทคโนโลยี
  งานแนะแนว
  Education Hub
 
 


นางสุรัชนา  โพธินาแค
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางอรนุช  นามเขียว
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางขวัญชีวา  ศิริมา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรพีพรรณ  บุญเย็น
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเนตรนภา ไชยสิทธิ์ 
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกัลย์กมล  โรจนนัครวงศ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิทยา บุญเพ็ง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง
ตำแหน่ง ครู

นางสาวลำไพ  ยางงาม
ตำแหน่ง ครู

นางปาจรีย์  ทินบุตร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวรินทร์ลภัส  สืบสิมมา
ตำแหน่ง ครู

นางสาวพรพิมล  เพื่อบุญมาก
ตำแหน่ง ครู

นางสุวคนธ์  พลลพ
ตำแหน่ง ครู

นายวิทยา  คำพันธ์
ตำแหน่ง ครู

นายเชิดศักดิ์  บุญยัง
ตำแหน่ง ครู

นางสาวนัยนา วงศ์สาคำ
ตำแหน่ง ครู

นายธีระศักดิ์ ธรรมวัตร
ตำแหน่ง ครู