ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพ
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  กรอกข้อมูลผลงาน/รางวัล
  ศิลปหัตถกรรม(70)ระดับชาติ
  ศิลปหัตถกรรม(70)ระดับเขตฯ
  คำสั่งแม่บท 2565
  ผลการประเมิน สมศ.(4)
  SAR 2564
  SAR 2563
  ผลคุณภาพภายในปี 63
  มาตรฐานการศึกษาปี 65
  คู่มือกำกับติดตามฯ ปี 65
  ข้อมูลสารสนเทศ 2565
  แผนปฏิบัติการ 2566
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
  อาคารสถานที่
 
  รร.กันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  To Be Number One
  ห้องเรียนสีเขียว
  โรงเรียนคุณธรรม
  ห้องเรียน SMTE
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระภาษาไทย
  กลุ่มสาระการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
  กลุ่มสาระศิลปะ
  กลุ่มเทคโนโลยี
  งานแนะแนว
  Education Hub
 
 


นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางอรนุช  นามเขียว
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุรัชนา  โพธินาแค
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางขวัญชีวา  ศิริมา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนภาพิมพ์  ทองปัญญา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางคำนวณ  ไชยะเดชะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภรัตน์  ยิ่งดี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรพีพรรณ  บุญเย็น
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเนตรนภา ไชยสิทธิ์ 
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางเนติมน  มีศิริ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกัลย์กมล  โรจนนัครวงศ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวลำไพ  ยางงาม
ตำแหน่ง ครู

นางปาจรีย์  ทินบุตร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายวิทยา บุญเพ็ง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวรินทร์ลภัส  สืบสิมมา
ตำแหน่ง ครู

นางสาวพรพิมล  เพื่อบุญมาก
ตำแหน่ง ครู

นางสุวคนธ์  พลลพ
ตำแหน่ง ครู

นายวิทยา  คำพันธ์
ตำแหน่ง ครู

นายเชิดศักดิ์  บุญยัง
ตำแหน่ง ครู

นางสาวนัยนา วงศ์สาคำ
ตำแหน่ง ครู


นายธีระศักดิ์ ธรรมวัตร
ตำแหน่ง ครู