ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ผลศิลปหัตถกรรม (67)
  มหกรรมวิชาการ (68)
  เกณฑ์ OBECQA
  SAR 2561
  แผนปฏิบัติการปี 61
  มาตรฐานการศึกษาปี 62
  ข้อมูลสารสนเทศ 2561
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
 
  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  To Be Number One
  โรงเรียนคุณธรรม
 
 


นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางอรนุช  นามเขียว
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุรัชนา  โพธินาแค
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางขวัญชีวา  ศิริมา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนภาพิมพ์  ทองปัญญา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางคำนวณ  ไชยะเดชะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภรัตน์  ยิ่งดี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรพีพรรณ  บุญเย็น
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเนตรนภา ไชยสิทธิ์ 
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางเนติมน  มีศิริ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกัลย์กมล  โรจนนัครวงศ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวลำไพ  ยางงาม
ตำแหน่ง ครู

นางสาวปาจรีย์  นามวงศ์
ตำแหน่ง ครู

นายวิทยา บุญเพ็ง
ตำแหน่ง ครู

นางสาวรินทร์ลภัส  สืบสิมมา
ตำแหน่ง ครู

นางสาวพรพิมล  เพื่อบุญมาก
ตำแหน่ง ครู

นางสุวคนธ์  พลลพ
ตำแหน่ง ครู

นายวิทยา  คำพันธ์
ตำแหน่ง ครู

นายเชิดศักดิ์  บุญยัง
ตำแหน่ง ครู

นางสาวนัยนา วงศ์สาคำ
ตำแหน่ง ครู