ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพ
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ระบบเงินเดือนบุคลากร
  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
  คำสั่งแม่บท 2566
  คำสั่งแม่บท 2567
  ผลการประเมิน สมศ.(4)
  SAR 2566
  SAR 2565
  SAR 2564
  ผลคุณภาพภายในปี 63
  มาตรฐานการศึกษาปี 67
  มาตรฐานการศึกษาปี 65
  คู่มือกำกับติดตามฯ ปี 65
  ข้อมูลสารสนเทศ 2565
  แผนปฏิบัติการ 2567
  แผนปฏิบัติการ 2566
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
  อาคารสถานที่
  ผังโรงเรียน
  ระบบจองห้องประชุม
  มาตรการโรงเรียนสีเขียว
 
  รร.กันทรลักษ์วิทยา
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  นักศึกษาวิชาทหาร
  To Be Number One
  ห้องเรียนสีเขียว
  โรงเรียนคุณธรรม
  ห้องเรียน SMTE
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระภาษาไทย
  กลุ่มสาระการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
  กลุ่มสาระศิลปะ
  กลุ่มเทคโนโลยี
  งานแนะแนว
  Education Hub
 
 


นางจารุวรรณ  น้อยพลาย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางมณฑา  สถิตพิพัฒน์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภาพร  งาสุ้ย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพุทธรักษา  ถิระโคตร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรทิพย์  ตันติประภาคาร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางจันทนีย์  โกมลศรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางกชพร  สมสะอาด
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายธวัชชัย  พานแก้ว
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิราภรณ์  พวงจำปา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภาวดี  สิงห์คูณ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวดารารัตน์ บัวทุม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวศศิธร  ประดิษฐ์นอก
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวยุภาธิรัตน์  พันธราช
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางอรทัย จันทา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิรยา  เอกวารีย์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวลดาวัลย์ สัตยาพันธุ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวกัญญาภัทร พิมูลชาติ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวอาทิยา อ่อนสาร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวพิมพ์ระวี พิมาทัย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.หญิง นัยนา บุญกัณฑ์
ตำแหน่ง ครู

นางสาวเมษา  เพ็งชัย
ตำแหน่ง ครู

นางสาววันทนีย์ จันทร์หอม
ตำแหน่ง ครู

นางสาวธันยพร แสวงผล
ตำแหน่ง ครู

นายกฤษณาภูมิ เกษอินทร์
ตำแหน่ง ครู

นางสาวธนัญญา แสงสว่าง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย