ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพ
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  กรอกข้อมูลผลงาน/รางวัล
  ศิลปหัตถกรรม(70)ระดับชาติ
  ศิลปหัตถกรรม(70)ระดับเขตฯ
  คำสั่งแม่บท 2565
  ผลการประเมิน สมศ.(4)
  SAR 2564
  SAR 2563
  ผลคุณภาพภายในปี 63
  มาตรฐานการศึกษาปี 65
  คู่มือกำกับติดตามฯ ปี 65
  ข้อมูลสารสนเทศ 2565
  แผนปฏิบัติการ 2566
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
  อาคารสถานที่
 
  รร.กันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  To Be Number One
  ห้องเรียนสีเขียว
  โรงเรียนคุณธรรม
  ห้องเรียน SMTE
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระภาษาไทย
  กลุ่มสาระการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
  กลุ่มสาระศิลปะ
  กลุ่มเทคโนโลยี
  งานแนะแนว
  Education Hub
 
 


นางสุภาพร  งาสุ้ย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางพรรณาภา  นิลมัย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางมณฑา  สถิตพิพัฒน์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพุทธรักษา  ถิระโคตร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรทิพย์  ตันติประภาคาร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางกชพร  สมสะอาด
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางจันทนีย์  โกมลศรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายจิระวัฒน์  ศรีสุข
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางจารุวรรณ  น้อยพลาย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายธวัชชัย  พานแก้ว
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิราภรณ์  พวงจำปา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนันท์นภัส   คุชิตา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวสุภาวดี  สิงห์คูณ
ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุณัฐชา  มหาคามินทร์
ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุภาพร   แถบทอง
ตำแหน่ง ครู

นางสาวดารารัตน์ บัวทุม
ตำแหน่ง ครู

นางสาวยุภาธิรัตน์  พันธราช
ตำแหน่ง ครู

นายพิชญาพงศ์  พันธ์จันทร์
ตำแหน่ง ครู

นายชาร์ลีห์  สมภูงา
ตำแหน่ง ครู

นางสาวเมธาวี  สกุลวรวิทย์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิธร  ประดิษฐ์นอก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ว่าที่ ร.ต.หญิง นัยนา บุญกัณฑ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวเมษา  เพ็งชัย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวฐาปณี  ฤกษ์ดี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย