ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพ
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  กรอกข้อมูลผลงาน/รางวัล
  ศิลปหัตถกรรม(70)ระดับชาติ
  ศิลปหัตถกรรม(70)ระดับเขตฯ
  คำสั่งแม่บท 2565
  ผลการประเมิน สมศ.(4)
  SAR 2565
  SAR 2564
  SAR 2563
  ผลคุณภาพภายในปี 63
  มาตรฐานการศึกษาปี 65
  คู่มือกำกับติดตามฯ ปี 65
  ข้อมูลสารสนเทศ 2565
  แผนปฏิบัติการ 2566
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
  อาคารสถานที่
 
  รร.กันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  To Be Number One
  ห้องเรียนสีเขียว
  โรงเรียนคุณธรรม
  ห้องเรียน SMTE
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระภาษาไทย
  กลุ่มสาระการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
  กลุ่มสาระศิลปะ
  กลุ่มเทคโนโลยี
  งานแนะแนว
  Education Hub
 
 


นางจิตติมา  ใจเครือ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นายธัชกร  สุริยวงศ์
ตำแหน่ง ครูเชี่ยวชาญ

นายสมาน เรืองศรีตระกูล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางมลิวัลย์  เลาหสูต
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณิชามล  ทองลือ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรรณกร  คำอุดม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุทธาอร  โคตรมิตร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางชญาพร  จรรยาวัฒนากุล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายกิตติ  กาสา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายคำพี  อินทร์พงษ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัตนาภรณ์  กำลังดี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางญาตา  เรืองศรีตระกูล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุรภา  สมสะอาด
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางธัญลักษณ์  เมธีปัญญากุล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวแก้วตา  พรมบุตร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิสุทธา  อินทร์พงษ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายบุญเลิศ บุญมา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิสันต์  หงษ์วิเศษ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายพันกร  มนทอง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวลัดดาวัลย์  นวลแย้ม
ตำแหน่ง ครู

นายไชยา  แหนงวงษ์
ตำแหน่ง ครู

นางสาวพีรยา  ศิริสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครู

นางสาวแคทลียา  โมทะจิตร
ตำแหน่ง ครู

นางสาวปรียานุช  คำมงคล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ Lab boy