ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ผลศิลปหัตถกรรม (67)
  มหกรรมวิชาการ (68)
  เกณฑ์ OBECQA
  SAR 2561
  แผนปฏิบัติการปี 61
  มาตรฐานการศึกษาปี 62
  ข้อมูลสารสนเทศ 2561
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
 
  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  To Be Number One
  โรงเรียนคุณธรรม
 
 


นายบุญเลิศ  บุญมา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นางสาวรัตนาภรณ์  กำลังดี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิตติมา  ใจเครือ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายคำพี  อินทร์พงษ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณิชามล  ทองลือ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมาน  เรืองศรีตระกูล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรรณกร  คำอุดม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุทธาอร  โคตรมิตร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางชญาพร  จรรยาวัฒนากุล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายกิตติ  กาสา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางจันทร์เพ็ญ  ชนะปลอด
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายธัชกร  สุริยวงศ์
ตำแหน่ง ครูเชี่ยวชาญ

นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางญาตา  เรืองศรีตระกูล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุรภา  สมสะอาด
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางธัญลักษณ์  เมธีปัญญากุล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวแก้วตา  พรมบุตร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิสุทธา  อินทร์พงษ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางบุศย์รินทร์  ดาทอง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางมลิวัลย์  เลาหสูต
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิภาพร  ยุพา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายสืบพงษ์  ยุพา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายจรรยวรรธน์  เจตนริศฐกานต์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายวิสันต์  หงษ์วิเศษ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายพันกร  มนทอง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวมะลิวัลย์  สมศรี
ตำแหน่ง ครู

นางสาวลัดดาวัลย์  นวลแย้ม
ตำแหน่ง ครู

นายไชยา  แหนงวงษ์
ตำแหน่ง ครู

นางสาวเสาวลักษณ์  หล้าสิงห์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวพีรยา  ศิริสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวแคทลียา  โมทะจิตร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวปรียานุช  คำมงคล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ Lab boy