ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพ
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  กรอกข้อมูลผลงาน/รางวัล
  ศิลปหัตถกรรม(70)ระดับชาติ
  ศิลปหัตถกรรม(70)ระดับเขตฯ
  คำสั่งแม่บท 2565
  ผลการประเมิน สมศ.(4)
  SAR 2564
  SAR 2563
  ผลคุณภาพภายในปี 63
  มาตรฐานการศึกษาปี 65
  คู่มือกำกับติดตามฯ ปี 65
  ข้อมูลสารสนเทศ 2565
  แผนปฏิบัติการ 2566
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
  อาคารสถานที่
 
  รร.กันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  To Be Number One
  ห้องเรียนสีเขียว
  โรงเรียนคุณธรรม
  ห้องเรียน SMTE
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระภาษาไทย
  กลุ่มสาระการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
  กลุ่มสาระศิลปะ
  กลุ่มเทคโนโลยี
  งานแนะแนว
  Education Hub
 
 


นายภูวิน  ชูกลิ่น
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายนิเชษฐ์  มหาลี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุวภัทร  ศรีนวล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

สิบเอกสมศักดิ์  โกศล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายยุทธนา  ตาลาคุณ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสาคร  คุมมินทร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายธนวัฒน์  โคตรมิตร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ ร.ต.จุมพล  องอาจ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายมานิต  ขยันชม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายศรัล  จำเริญสุข
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายกัมพล  เส้นสุข
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางอาภาภรณ์  ถิตย์รัศมี
ตำแหน่ง ครู

นางวิภาษิณีย์  เกิดนอก
ตำแหน่ง ครูช่วยสอน