ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ผลศิลปหัตถกรรม (67)
  มหกรรมวิชาการ (68)
  เกณฑ์ OBECQA
  SAR 2561
  แผนปฏิบัติการปี 61
  มาตรฐานการศึกษาปี 62
  ข้อมูลสารสนเทศ 2561
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
 
  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  To Be Number One
  โรงเรียนคุณธรรม
 
 


นายศรัล  จำเริญสุข
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายนิเชษฐ์  มหาลี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุวภัทร  ศรีนวล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

สิบเอกสมศักดิ์  โกศล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายยุทธนา  ตาลาคุณ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสาคร  คุมมินทร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายธนวัฒน์  โคตรมิตร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ ร.ต.จุมพล  องอาจ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายมานิต  ขยันชม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายภูวิน  ชูกลิ่น
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายกัมพล  เส้นสุข
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางอาภาภรณ์  ถิตย์รัศมี
ตำแหน่ง ครู

นางวิภาษิณีย์  เกิดนอก
ตำแหน่ง ครูช่วยสอน