ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพ
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ระบบเงินเดือนบุคลากร
  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
  คำสั่งแม่บท 2566
  คำสั่งแม่บท 2565
  ผลการประเมิน สมศ.(4)
  SAR 2566
  SAR 2565
  SAR 2564
  ผลคุณภาพภายในปี 63
  มาตรฐานการศึกษาปี 65
  คู่มือกำกับติดตามฯ ปี 65
  ข้อมูลสารสนเทศ 2565
  แผนปฏิบัติการ 2567
  แผนปฏิบัติการ 2566
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
  อาคารสถานที่
  ผังโรงเรียน
 
  รร.กันทรลักษ์วิทยา
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  นักศึกษาวิชาทหาร
  To Be Number One
  ห้องเรียนสีเขียว
  โรงเรียนคุณธรรม
  ห้องเรียน SMTE
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระภาษาไทย
  กลุ่มสาระการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
  กลุ่มสาระศิลปะ
  กลุ่มเทคโนโลยี
  งานแนะแนว
  Education Hub
 
 
ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานของ ผลงานที่เผยแพร่
โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง มหัศจรรย์จำนวนสามเหลี่ยม(The Fascinating Mathematical Beauty of Triangular Numbers) โดย 1)นางสาวปณิดา อินทราช 2)นางสาวพัทธนันท์ กุลเกษ  3)นางสาวอพิณญา คงศิลา   ครูที่ปรึกษา 1)นางสาวกัลยาณี หนูพัด 2)นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยโคตร
>> บทคัดย่อ <<
โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง พิชิตตรีโกณมิติด้วยชิงช้าสวรรค์มหาสนุก โดย 1)นายดำรง ดวงเด่น 2)นางสาวชลธิชา สุขชาติ  3)นางสาวณัฐชา คมศรี   ครูที่ปรึกษา 1)นางสาวกัลยาณี หนูพัด 2)นางสาวบุรีรัตน์ ผลสุข
>> บทคัดย่อ <<
โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง สัมพันธ์ลับ Pythagoras Tree โดย 1)เด็กหญิงกุลธิดา ผ่านพินิจ 2)เด็กหญิงนงนภัส คำมอน 3)เด็กหญิงนพินประภา วงพานิช ครูที่ปรึกษา 1)นางกุนทินี อรจันทร์  2)นางสาววลีรัตน์ จันทร์เลาะ
>> บทคัดย่อ <<
นางสาววริษฐา สุริยวงศ์ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
>> บทคัดย่อ <<
นางสาววริษฐา สุริยวงศ์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่อง แสง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
>> บทคัดย่อ <<
นางสาวอลิชา สมบูรณ์ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ปริพันธ์ของฟังชันก์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> บทคัดย่อ <<
นายชาญณรงค์ แผนพุทธา การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ง31101) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
>> รายละเอียดคลิก <<
นางราตรี ชาติดร การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาระนาฏศิลป์ เรื่อง นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT
>> บทคัดย่อ <<
นางพิศมัย บุดดี ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค32101 เรื่อง ลำดับและอนุกรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
>> รายละเอียดคลิก <<