ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ผลศิลปหัตถกรรม (67)
  มหกรรมวิชาการ (68)
  เกณฑ์ OBECQA
  SAR 2561
  แผนปฏิบัติการปี 61
  มาตรฐานการศึกษาปี 62
  ข้อมูลสารสนเทศ 2561
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
 
  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  To Be Number One
  โรงเรียนคุณธรรม
 
 

นายจำปี  กินรา
ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

นายวิไกร  เพียลา
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นายพิสิทธิ์  ทรงกลด
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นายชม  ปรางโท้
ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

นางจิ๋ม  อำนวย
ตำแหน่ง แม่บ้าน

นางสาวชญานันท์  เตียมตั้ง
ตำแหน่ง แม่บ้าน

นายชาญชัย  ไชยทองศรี
ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

นายกวีชาติ    เชื้อเกษม
ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

นางละออง  สีบัวคำ
ตำแหน่ง แม่บ้าน

นางสาวสำเนียง  สนิท
ตำแหน่ง แม่บ้าน

นายสมบูรณ์   ใจการ
ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

นางหฤทัยกร    โชคนัติ
ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

นางสุรารักษ์  ศิริโท
ตำแหน่ง นักการภารโรง

นายอดิศักดิ์    งามตรง
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นางนิกร  ประเสริฐ
ตำแหน่ง แม่บ้าน

นายสว่าง   ประสงค์
ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

นายมนตรี  กล้าวาจา
ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

นายพงษ์สันต์  วรรณเวช
ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

นายจักรพันธ์  มั่นกลาง
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นางสุภานี  ประถม
ตำแหน่ง แม่บ้าน

นายนอง  สมาศรี
ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

นายพิมพ์  วันทวี
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นางสาวอำพร  วะลาพุทธ
ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

นายชินภัทร  ดวงศรี
ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์