ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพ
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ระบบเงินเดือนบุคลากร
  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
  คำสั่งแม่บท 2566
  คำสั่งแม่บท 2565
  ผลการประเมิน สมศ.(4)
  SAR 2566
  SAR 2565
  SAR 2564
  ผลคุณภาพภายในปี 63
  มาตรฐานการศึกษาปี 65
  คู่มือกำกับติดตามฯ ปี 65
  ข้อมูลสารสนเทศ 2565
  แผนปฏิบัติการ 2567
  แผนปฏิบัติการ 2566
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
  อาคารสถานที่
  ผังโรงเรียน
 
  รร.กันทรลักษ์วิทยา
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  นักศึกษาวิชาทหาร
  To Be Number One
  ห้องเรียนสีเขียว
  โรงเรียนคุณธรรม
  ห้องเรียน SMTE
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระภาษาไทย
  กลุ่มสาระการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
  กลุ่มสาระศิลปะ
  กลุ่มเทคโนโลยี
  งานแนะแนว
  Education Hub
 
 

นายจำปี  กินรา
ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

นายวิไกร  เพียลา
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นายพิสิทธิ์  ทรงกลด
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นายชม  ปรางโท้
ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

นางจิ๋ม  อำนวย
ตำแหน่ง แม่บ้าน

นางสาวชญานันท์  เตียมตั้ง
ตำแหน่ง แม่บ้าน

นายชาญชัย  ไชยทองศรี
ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

นายกวีชาติ    เชื้อเกษม
ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

นางละออง  สีบัวคำ
ตำแหน่ง แม่บ้าน

นางสาวสำเนียง  สนิท
ตำแหน่ง แม่บ้าน

นายสมบูรณ์   ใจการ
ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

นางหฤทัยกร    โชคนัติ
ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

นางสุรารักษ์  ศิริโท
ตำแหน่ง นักการภารโรง

นายอดิศักดิ์    งามตรง
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นางนิกร  ประเสริฐ
ตำแหน่ง แม่บ้าน

นายสว่าง   ประสงค์
ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

นายมนตรี  กล้าวาจา
ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

นายพงษ์สันต์  วรรณเวช
ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

นายจักรพันธ์  มั่นกลาง
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นางสุภานี  ประถม
ตำแหน่ง แม่บ้าน

นายนอง  สมาศรี
ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

นายพิมพ์  วันทวี
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นางสาวอำพร  วะลาพุทธ
ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

นายชินภัทร  ดวงศรี
ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์