ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพ
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ระบบเงินเดือนบุคลากร
  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
  คำสั่งแม่บท 2566
  คำสั่งแม่บท 2565
  ผลการประเมิน สมศ.(4)
  SAR 2566
  SAR 2565
  SAR 2564
  ผลคุณภาพภายในปี 63
  มาตรฐานการศึกษาปี 65
  คู่มือกำกับติดตามฯ ปี 65
  ข้อมูลสารสนเทศ 2565
  แผนปฏิบัติการ 2567
  แผนปฏิบัติการ 2566
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
  อาคารสถานที่
  ผังโรงเรียน
 
  รร.กันทรลักษ์วิทยา
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  นักศึกษาวิชาทหาร
  To Be Number One
  ห้องเรียนสีเขียว
  โรงเรียนคุณธรรม
  ห้องเรียน SMTE
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระภาษาไทย
  กลุ่มสาระการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
  กลุ่มสาระศิลปะ
  กลุ่มเทคโนโลยี
  งานแนะแนว
  Education Hub
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
- ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- ดาวโหลดเกียรติบัตรนักเรียนที่สอบผ่านการสอบแข่งขัน Pretest KLW ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- ดาวโหลดเกียรติบัตรนักเรียนที่สอบผ่านการสอบแข่งขัน Pretest KLW ปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- ประกาศผลการสอบแข่งขัน Pretest KLW ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- ประกาศผลการสอบแข่งขัน Pretest KLW ปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) รับสมัคร 10-14 ก.พ. 2567
- ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) รับสมัคร 10-14 ก.พ. 2567
- ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
- เรียกนักเรียนลำดับสำรองในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ มารายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 2 เม.ย. 2566
- การจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
- การจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
- เรียกนักเรียนลำดับสำรองในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ มารายงานตัวในวันที่ 31 มีนาคม 2566
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษโครงการ Education Hub ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษโครงการ Education Hub ปีการศึกษา 2566(เพิ่มเติม)
- ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ห้องเรียนพิเศษโครงการ Education Hub ปีการศึกษา 2566(เพิ่มเติม)
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ
- บัญชีรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ตามห้องเรียนที่เลือกรอบแรก
- บัญชีรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ตัวสำรอง
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ
- บัญชีรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตามห้องเรียนที่เลือกรอบแรก
- บัญชีรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตัวสำรอง
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ
- ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ห้องเรียนพิเศษโครงการ Education Hub ปีการศึกษา 2566(รอบที่ 2)
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ
- ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566
- ระบบรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566
- ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (SMTE, Education Hub, SMART PROGRAM) รับสมัครระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2566
- ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566
- เปิดรับสมัครนักเรียนสนใจสอบชิงรางวัลพร้อมเกียรติบัตรในงาน KLW Contest ครั้งที่ 1