ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพ
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ระบบเงินเดือนบุคลากร
  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
  คำสั่งแม่บท 2566
  คำสั่งแม่บท 2567
  ผลการประเมิน สมศ.(4)
  SAR 2566
  SAR 2565
  SAR 2564
  ผลคุณภาพภายในปี 63
  มาตรฐานการศึกษาปี 67
  มาตรฐานการศึกษาปี 65
  คู่มือกำกับติดตามฯ ปี 65
  ข้อมูลสารสนเทศ 2565
  แผนปฏิบัติการ 2567
  แผนปฏิบัติการ 2566
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
  อาคารสถานที่
  ผังโรงเรียน
  ระบบจองห้องประชุม
  มาตรการโรงเรียนสีเขียว
 
  รร.กันทรลักษ์วิทยา
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  นักศึกษาวิชาทหาร
  To Be Number One
  ห้องเรียนสีเขียว
  โรงเรียนคุณธรรม
  ห้องเรียน SMTE
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระภาษาไทย
  กลุ่มสาระการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
  กลุ่มสาระศิลปะ
  กลุ่มเทคโนโลยี
  งานแนะแนว
  Education Hub
 
 

ภาพกิจกรรมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

งานแนะแนวนำนักเรียนในระดับชั้น ม.6 เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม TANABATA MATSURI (ทานาบาตะ มัสทสึริ) ณ โดมอเนกประสงค์ ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

กิจกรรมติวเสริม สอวน. และ NETSAT ในภาคเรียนที่ 1/2567
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โครงการสัมมนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2567 ณ แก่ง่พิศมัยริวเวอร์ไซต์ จ.อุบลราชธานี
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือและเนตรนารี) จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2567
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ บริเวณอาคาร 10 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

วันที่ 29 มีนาคม 2567 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดงานมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2566 โดยมีนายประวิทย์ หลักบุญ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นายคณิตพันธ์ จามรธัญญวาท ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

>> ภาพเพิ่มเติมจากเพจงานโสตฯ <<

การแข่งขัน กีฬาเปตอง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 124 ปีสมเด็จย่า ผลการแข่งขัน
1.ชนะเลิศ ประเภท ทั่วไป ทีมชาย(ไม่จำกัดอายุ) นักกีฬา
นายศรัล จำเริญสุข นายกัมพล เส้นสุข และ นายประเสริฐศักดิ์ พูลเพียร
2.รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท ทั่วไป ทีมหญิง (ไม่จำกัดอายุ) นักกีฬา
นางสาวชลธิชา แก้วลา เด็กหญิงสุประภาวี ผ่องฉวี  เด็กหญิงสุพนิดา ผ่องฉวี
นางสาวโชตินภา นารี  และ เด็กหญิงแก้วกัลยา ศิริญาณ
3.รองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทเยาวชน ทีมชาย นักกีฬา
นายปฐมพร พูลเพียร  นายกฤฏิ์ สารคาม นายพงศ์กรณ์ บุญเพ็ง และ เด็กชายภูวดล ลีเลิศ
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

22 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมมอบดอกไม้แทนใจ สายใยผูกพัน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมยินดี และมอบกำลังใจให้นักเรียนในระดับชั้น ม.6 ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

8 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรม "K.L.W. Open House 2024" เพื่อแสดงผลงานด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ห้องเรียน โครงการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน To Be Number 1 โดยได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก พันจ่าตรี ดร.พิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

5 ธันวาคม 2566 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอกันทรลักษ์
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

25 พฤศจิกายน 2566 พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันวชิราวุธ)
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

20-21 พฤศจิกายน 2566 ติวสอบ TGAT นักเรียนชั้น ม.6 และในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เตรียมความพร้อมสอบ TCAS 68 สำหรับนักเรียนชั้น ม.5
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

16 พฤศจิกายน 2566 พิธีมอบเกียรติบัตรความเป็นผู้นำด้านความเสียสละแก่สภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

11-12 ตุลาคม 2566 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) จัดอบรม Digitalplatform ผ่าน Classpoint ให้แก่คณะครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

19 กันยายน 2566 กิจกรรมเยาวชนคนดี เก่ง กล้า TO BE NUMBER ONE เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ปฐมนิเทศและค่ายพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2566

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม "รฦกบรมครูกลอน พระสุนทรโวหาร" เนื่องในวันสุนทรภู่ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ภายในงานมีการแสดงและการประกวดแข่งขันต่างๆ มากมาย

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ เชิญชวนให้คณะครูและบุคลากร นักเรียน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiD บนสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน และเปรียบเทียบใบหน้าทางดิจิทัล โดยใช้แสดงแทนบัตรประจำตัวประชาชน

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ปรับพื้นฐาน ม.1 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ และรำลึกถึงพระคุณครู มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับศิษย์ เป็นการอนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของไทย

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 10 และ 11 มิถุนายน 2566 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE เนื่องในโอกาสการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE รอบประเทศ (รอบลงพื้นที่) ประจำปี 2566 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับทราบนโยบายกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติต่างๆ ของโรงเรียนให้สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสมอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ปลอดภัย และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2566

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ครู บุคลากร และนักเรียน ในวันที่ 18 มกราคม 2566

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566 ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ โดมอเนกประสงค์

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

นักเรียน ม.4-6 ห้องเรียน SMTE เข้าค่ายฝึกทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2565

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

วันพฤหัสดีที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดกิจกรรมไหว้ครู ณ โดมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ทุกระดับชั้น (ม.1 - ม.6) ณ โดมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2565

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โดมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ในวันที่ 17 มีนาคม 2565

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา มอบเกียรติบัตรางวัล "คนดีศรีกันทรลักษ์" ประจำปีการศึกษา 2564 แก่นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป ในวันที่ 8 มีนาคม 2565

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564 ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้

#ส่งกำลังใจให้นักเรียนที่กำลังเดินตามความฝันทุกๆ คน

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา พร้อมเป็นองค์ประธานในการทรงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ตรวจหาเชื้อ โควิด -19 (Swab for COVID-19 antingen tests)
นักเรียน ชั้น ม.4 และนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากทีมงานโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่​นายสิบพยาบาล​ จาก กองพัน​ทหารราบ​ที่​ 11​ หน่วย​เฉพาะกิจ​ที่​ 1​ และสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ โดยมีนายคณิตพันธ์ จามรธัญญวาท ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของนักเรียนขณะเปิดเรียนออนไซต์ ในวันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขอขอบพระคุณ ทีมงานโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ร่วมกับกองพันทหารราบที่ 11 หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 และสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ เป็นอย่างสูง

>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ทำพิธีมอบเกียรติบัตรให้สภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 และมอบเข็มสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ณ โดมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ฉีดวัคซีนให้กับครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณ โดมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา และหอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

นักเรียนชั้น ม.6/15 หลักสูตร SMTE เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 (ออนไลน์) ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โดยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์) ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

วในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดค่ายปฐมนิเทศคณะกรรมสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ม.3 ที่จบการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 7 เมษายน 2564
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

>>ภาพรับประกาศนียบัตรรายบุคคล<<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ม.6 ที่จบการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 5 เมษายน 2564
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

>>ภาพรับประกาศนียบัตรรายบุคคล<<

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ติดตามเยี่ยมชมให้กำลังใจทีม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ในการประกวดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับชั้น ม.3 ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ในระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ร่วมกับ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จัดการอบรมและสร้างเครือข่ายนักเรียนเพื่อที่ปรึกษา (YC) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดวันเยาวชนคนดี TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา และลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจทีม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภานักเรียน (ปฐมนิเทศคณะกรรมการสภานักเรียน) ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การมอบรางวัลให้นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2563 - 9 ตุลาคม 2563
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

งานสภานักเรียน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานกรรมการสภานักเรียนจากโรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2563
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การอบรมการใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) การใช้งาน Deep ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร ICT โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.5 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ โดมคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.3 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ โดมคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ โดมคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.6 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ โดมคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

นักเรียนจิตอาสา ช่วยคัดกรองบุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ก่อนเข้ามาภายในโรงเรียน และเตรียมความพร้อมของสถานที่ภายในโรงเรียน
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2563
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ โดมคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ในภาคเรียนที่ 1/2563
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา รับการนิเทศความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จาก สพม.28
ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
ระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563
ณ โดมคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดติวพิเศษให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2563 ณ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ จังหวัดอุบลราชธานี
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ห้องเรียนพิเศษ วคทส. นำนักเรียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการการนำเสนอโครงงานของนักเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ม.ต้น
ในวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โครงการห้องเรียนพิเศษ วคทส. เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ-ยโสธร จัดโครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส
ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

นายณัฐวุฒิ ติงสะ นักบิน.
นายภูมิพิพัฒน์ ยงเพชร ผู้ช่วยนักบิน.
ได้รับรางวัล"ชนะเลิศ" การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทBasic stick ถ้วยพระราชทาน พลเอก สมเด็จพระกนิษฐา กรมสมเด็จพระเทพรัตนะราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี การแข่งขันอากาศยาน "โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์การบิน" วันที่ 1-3 พ.ย. 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 16-21 ธันวาคม 2562
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ร่วมกับ เทศบาลอำเภอกันทรลักษ์
นำนักเรียน คณะครูและบุคลากร จัดกระทงและขบวนฟ้อนรำ
เข้าร่วมเนื่องในวันลอยกระทง ณ สนามที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์
ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ร่วมบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมพิธีเนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตของ "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"
วันที่ 13 ตุลาคม 2562  ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม English Camp 2019
วันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2562 ณ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ จังหวัดอุบลราชธานี
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา รับการนิเทศจาก คณะกรรมการกำกับ นิเทศ ติดตาม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 29 สิงหาคม 2562
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

อบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 3562
ณ โดมคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

อบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การประชุมสัญจร การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จัดอบรมให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

อบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

อบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

หมวดวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 13-21 สิงหาคม 2562
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

รับการนิเทศจาก คณะกรรมการกำกับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขตพระวิหาร ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 13 สิงหาคม 2562
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ จังหวัดศรีสะเกษ มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 27 กรมการแพทย์ จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

อบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 3 สิงหาคม 2562
ณ หอประชุมกันทรวิเชียร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

หน้าถัดไป >>>