ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ผลศิลปหัตถกรรม (67)
  ผลศิลปหัตถกรรม (66)
  เกณฑ์ OBECQA
  SAR 2559
 
  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  อย.น้อย
 
 
 
วิสันทัศน์ของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 


"กันทรลักษ์วิทยา  เป็นองค์กรชั้นนำ  บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

สร้างคนให้มีศักยภาพ  เป็นพลโลกบนพื้นฐานความเป็นไทยในวิถีความพอเพียง"