ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
พันธกิจ
วิสัยทัศน์
เป้าประสงค์
 
 
 
 
วิสันทัศน์ของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 


"กันทรลักษ์วิทยา  เป็นองค์กรชั้นนำ  บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

สร้างคนให้มีศักยภาพ  เป็นพลโลกบนพื้นฐานความเป็นไทยในวิถีความพอเพียง"