ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ผลศิลปหัตถกรรม (67)
  มหกรรมวิชาการ (68)
  เกณฑ์ OBECQA
  SAR 2561
  แผนปฏิบัติการปี 61
  มาตรฐานการศึกษาปี 62
  ข้อมูลสารสนเทศ 2561
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
 
  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  To Be Number One
  โรงเรียนคุณธรรม
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
 -  ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
     >>>รายชื่อผู้สอบได้
 -  ประกาศเปลี่ยนแปล เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในโรงเรียน พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1. ประกาศเปลี่ยนแปลง
  2. หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
  3. รายละเอียดที่แก้ไข
 -  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน
พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1. ประกาศ
  2. เอกสารประกวดราคา
  3. รายละเอียด
  4. ขั้นตอนการประกวดราคา
 -  ประกาศ เรื่อง การประมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ของอาคารไอซีที
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ปีการศึกษา 2562
    รายละเอียดคลิก
 -  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโทรทัศน์สี LED Smart TV เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ และเครื่องฉายทึบแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1. ประกาศ
  2. เอกสารประกวดราคา
  3. รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (งปม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1. ประกาศ
  2. เอกสารประกวดราคา
  3. รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง การประมูลเช่าร้านจำหน่ายน้ำดื่มและน้ำผลไม้ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ปีการศึกษา 2562
    รายละเอียดคลิก
 -  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว(แบบแฟลต 8 หน่วย)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
    รายละเอียดคลิก
 -  ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)
    รายละเอียดคลิก
 -  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา
  รับสมัคร ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. 61 - 13 พ.ย. 61
  รายละเอียดคลิก
 -  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการศูนย์การเเครื่องดนตรีออเคสตร้า (13.59) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1. ประกาศ

  2. เอกสารประกวดราคา
  3. รายละเอียด
 -  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการศูนย์การเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM Education Center)(12.8) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1. ประกาศ

  2. เอกสารประกวดราคา
  3. รายละเอียด
  4. ประกาศ2
 -  ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา และยามรักษาการณ์ 2 อัตรา
  >>>รายละเอียดคลิก<<<
 -  ประกาศ รับสมัครครูชาวต่างชาติ ตำแหน่ง ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา
  >>>รายละเอียดคลิก<<<
 -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  >>>รายละเอียดคลิก<<<
 -  จดหมายชี้แจง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  >>>รายละเอียดคลิก<<<
 -  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  >>>รายละเอียดคลิก<<<
 -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )"   
     >>>รายละเอียดคลิก<<<
 -  ประกาศ "ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )"   
     >>>รายละเอียดคลิก<<<
 -  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการ >>>รายละเอียดคลิก<<<
 -  ประกาศ "สอบราคาจ้างเหมาบริการครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐)"    >>> รายละเอียดคลิก <<<
 -  ประกาศ "สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับลูกข่ายและอุปกรณ์ (เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๐)"
    >>> รายละเอียดคลิก <<<
 -  ประกาศ "สอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐)"
    >>> รายละเอียดคลิก <<<
 -  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว >>> คลิก <<<
 -  ประกาศยื่นซองสอบราคา "โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์" >>> คลิก <<<