ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ผลศิลปหัตถกรรม (67)
  มหกรรมวิชาการ (68)
  เกณฑ์ OBECQA
  SAR 2561
  แผนปฏิบัติการปี 61
  มาตรฐานการศึกษาปี 62
  ข้อมูลสารสนเทศ 2561
  เอกสารงานธุรการ
 
  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  To Be Number One
  โรงเรียนคุณธรรม
 
 

พันธกิจของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

    1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการและเทคโนโลยีให้เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล รักษ์ความเป็นไทยในวิถีความพอเพียง
    2. ส่งเสริมครูให้เป็นครูมืออาชีพมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครูและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนและชุมชน
บนพื้นฐานความเป็นไทยในวิถีความพอเพียง
    3. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพให้ได้มาตรฐาน มีเอกภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม
มีเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็ง
    4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สดชื่น สวยงาม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
    5. พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย สนองความต้องการของผู้เรียน ตามความสามารถและความถนัด
สอดคล้องตามความต้องการของชุมชน