ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ผลศิลปหัตถกรรม (67)
  ผลศิลปหัตถกรรม (66)
  เกณฑ์ OBECQA
  SAR 2559
 
  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
 
 
 

พันธกิจของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

    1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการและเทคโนโลยีให้เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล รักษ์ความเป็นไทยในวิถีความพอเพียง
    2. ส่งเสริมครูให้เป็นครูมืออาชีพมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครูและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนและชุมชน
บนพื้นฐานความเป็นไทยในวิถีความพอเพียง
    3. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพให้ได้มาตรฐาน มีเอกภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม
มีเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็ง
    4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สดชื่น สวยงาม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
    5. พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย สนองความต้องการของผู้เรียน ตามความสามารถและความถนัด
สอดคล้องตามความต้องการของชุมชน