ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
พันธกิจ
วิสัยทัศน์
เป้าประสงค์
 
 
 
 

พันธกิจของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

    1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการและเทคโนโลยีให้เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล รักษ์ความเป็นไทยในวิถีความพอเพียง
    2. ส่งเสริมครูให้เป็นครูมืออาชีพมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครูและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนและชุมชน
บนพื้นฐานความเป็นไทยในวิถีความพอเพียง
    3. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพให้ได้มาตรฐาน มีเอกภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม
มีเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็ง
    4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สดชื่น สวยงาม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
    5. พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย สนองความต้องการของผู้เรียน ตามความสามารถและความถนัด
สอดคล้องตามความต้องการของชุมชน