ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพ
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ระบบเงินเดือนบุคลากร
  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
  คำสั่งแม่บท 2566
  คำสั่งแม่บท 2565
  ผลการประเมิน สมศ.(4)
  SAR 2566
  SAR 2565
  SAR 2564
  ผลคุณภาพภายในปี 63
  มาตรฐานการศึกษาปี 65
  คู่มือกำกับติดตามฯ ปี 65
  ข้อมูลสารสนเทศ 2565
  แผนปฏิบัติการ 2567
  แผนปฏิบัติการ 2566
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
  อาคารสถานที่
  ผังโรงเรียน
 
  รร.กันทรลักษ์วิทยา
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  นักศึกษาวิชาทหาร
  To Be Number One
  ห้องเรียนสีเขียว
  โรงเรียนคุณธรรม
  ห้องเรียน SMTE
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระภาษาไทย
  กลุ่มสาระการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
  กลุ่มสาระศิลปะ
  กลุ่มเทคโนโลยี
  งานแนะแนว
  Education Hub
 
 

พันธกิจ (Mission) โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

    1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 ตามศาสตรพระราชา
    2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21
    3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning
    4. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ จัดทำสื่อ อุปกรณ์ คุรุภัณฑ์ ระบบเชื่อมต่อ internet ความเร็วสูงในการเข้าถึงความรู้และจัดรองรับห้อง Smart classroom
    5. ส่งเสริม ประสานให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างภาคประชาชน หน่วยงานเพื่อจัดการศึกษาตามศาสตร์พระราชา