ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพ
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  กรอกข้อมูลผลงาน/รางวัล
  ศิลปหัตถกรรม(70)ระดับชาติ
  ศิลปหัตถกรรม(70)ระดับเขตฯ
  คำสั่งแม่บท 2565
  ผลการประเมิน สมศ.(4)
  SAR 2565
  SAR 2564
  SAR 2563
  ผลคุณภาพภายในปี 63
  มาตรฐานการศึกษาปี 65
  คู่มือกำกับติดตามฯ ปี 65
  ข้อมูลสารสนเทศ 2565
  แผนปฏิบัติการ 2566
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
  อาคารสถานที่
 
  รร.กันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  To Be Number One
  ห้องเรียนสีเขียว
  โรงเรียนคุณธรรม
  ห้องเรียน SMTE
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระภาษาไทย
  กลุ่มสาระการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
  กลุ่มสาระศิลปะ
  กลุ่มเทคโนโลยี
  งานแนะแนว
  Education Hub
 
 

ภาพกิจกรรมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและกิจกรรม
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562
ณ บริเวณโดมคลุมลานอเนกประสงค์
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ร่วมกับคุ้มวัดป่าไม้พัฒนา
ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562
(เทศบาลเมืองกันทรลักษ์)
ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ณ บริเวณศาลหลักเมือง - วัดป่าไม้พัฒนา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562
ณ โดมคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562
ณ หอประชุมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน จัดอบรมค่ายผู้นำ ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562
ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562
ณ โดมคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562
ณ หอประชุมอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562
ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ครั้งที่ 3/2562 ในวันที่ 14 เมษายน 2562
ณ หอประชุมกันทรวิเชียร  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

มอบโล่ห์และเกียรติบัตร "คนดีศรีกันทรลักษ์" ระดับชั้น ม.3 และ ม.6
ณ โดมคลุมคลานเอนกประสงค์
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

พิธีมอบทุนการศึกษา
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.2
ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562
ณ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

คณะกรรมการสภานักเรียน ร่วมกับฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โดมคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมกับ
อำเภอกันทรลักษ์ จัดงานวันครู ประจำปี 2562 ในวันที่ 16 มกราคม 2562
ณ โดมคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โดยคณะกรรมการสภานักเรียน สารวัตรนักเรียน
ชมรมห้องเรียนสีเขียว ครูและบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็ก
ในวันที่ 12 มกราคม 2562
ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

นายชัชรินทร์ รักเกียรติ์ รับการประเมินนักเรียนพระราชทาน
ในวันที่ 11 มกราคม 2562
ณ หอประชุมกันทรวิเชียร
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาจึงจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561
ณ โดมคลุมลานอเนกประสงค์
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ร่วมกับศูนย์บรรเทาและป้องกันสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี
จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
ณ หอประชุมกันทรวิเชียร
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
กับชุมชนชาวกันทรลักษ์และหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน
ณ อำเภอกันทรลักษ์
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ได้จัดพิธีต้อนรับ นายอุดม ดำริห์
ซึ่งได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ณ หอประชุมกันทรวิเชียร
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

หมวดวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โดยมีการประกวดธิดารีไซเคิล ร้องเพลง บูทกิจกรรมของวิทยาศาสตร์ การแสดงผลงานด้านศิลปะ และกิจกรรมห้องสมุด
ณ โดมคลุมลานอเนกประสงค์
วันที่ 28 สิงหาคม 2561
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

งานแนะแนวร่วมกับฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน จัดอบรมและสร้างเครือข่ายนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) โดยมีตัวแทนนักเรียนทุกห้องทุกระดับชั้น เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้
ณ หอประชุมกันทรวิเชียร
วันที่ 28 สิงหาคม 2561
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาร่วมกับนักศึกษาสาขาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรม "ศิลป์เพื่อน้อง"
ณ หอประชุมกันทรวิเชียร และโรงอาหารโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

18-19 สิงหาคม 2561 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6
ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

18 สิงหาคม 2561 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ณ โดมคลุมลานอเนกประสงค์
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561
ฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2561
ฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชการที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ร่วมกับ ชุมชนวัดป่าไม้พัฒนา
จัดขบวนเทียนพรรษา เพื่อเข้าร่วมงานแห่เทียนพรรษา
ของเทศบาลอำเภอกันทรลักษ์
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โครงการห้องเรียนสีเขียวสู่ชุมชน ร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนใหม่ ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โครงการอบรมวัยเรียนวัยใสใส่ใจปัญหายาเสพติด
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
ณ หอประชุมกันทรวิเชียร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

Big Cleaning Day โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 อบรมผู้ช่วยสารวัตรนักเรียน
ณ หอประชุมกันทรวิเชียร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 มอบเกียรติบัตรรางวัล
"คณิตคิดเร็ว" ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร จัดโครงการอบรมเยาวชนทางสายใหม่
ณ หอประชุมกันทรวิเชียร ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2561
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอกันทรลักษ์ ได้เข้าพบปะนักเรียนโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ตามโครงการ Zero West วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ได้จัดพิธีปฏิญาณตนผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง
ณ หอประชุมกันทรพัชร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 1 กรกฎาคม โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ได้ดำเนินพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

หมวดภาษาไทยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดร้องเพลง วาดภาพ การแสดงละคร
ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีสุนทรภู่ การเขียนสะกดคำ คัดลายมือ แต่งคำประพันธ์ และกิจกรรมอื่นๆ
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

"ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด"
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา นำโดยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางที่ผิดและค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดค่าย "กฟผ.ประชาสัมพันธ์สัญจรโรงเรียน" ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561
ณ หอประชุมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ค่ายจตุรมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 เชื่อมสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่น ระหว่างโรงเรียนในโครงการ Education Hub ในระหว่างวันที่ 16-17 มิ.ย. 2561
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ครูและนักเรียนโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ณ วัดป่าสวนสงฆ์ดำรงพุทธธรรม
ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดกิจกรรมวันไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561
ณ หอประชุมกันทรวิเชียร
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โดยนายเอกธนัช เหล่าสิงห์ ตัวแทนรับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า โรงเรียนสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ (8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
และการเข้าค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน โครงการโรงเรียนสีเขียว ด้านการลดใช้พลังงานการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2561
ณ เขื่อนสีรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ หอประชุมกันทรวิเชียร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

สะเต็มศึกษาพัฒนากระบวนการคิด 2 (STEM)
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ (กอ.รมน.)
จัดฝึกอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติด้านสิ่งแวดล้อม พลลังงานและอาหาร แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 110 คน
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

การเข้าค่ายกิจกรรมบังคับ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์
ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 9 -10 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

พิธีมอบเกียรติบัตรคนดีศรีกันทรลักษ์ ประจำปี 2561
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โดยสภานักเรียนและฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 31 มกราคม 2560
ณ หอประชุมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

Open House กันทรลักษ์วิทยา
30 มกราคม 2561 นายสิทธิสมุทร เพ็งชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานในงานเปิดรั้วโรงเรียน (Open House) ปีการศึกษา 2560
โดยมีคณะครู นักเรียน ทั้งจากโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาและโรงเรียนใกล้เคียงเข้าร่วมดูงานดังกล่าว
ณ หอประชุมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

"รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"
13 มกราคม 2561 คณะครู สภานักเรียนและชมรมห้องเรียนสีเขียว เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 บุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เข้าร่วมจัดกิจกรรมและวิ่งเฉลิมพระเกียรติ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ครั้งที่ 20
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 บุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เข้าร่วมจัดกิจกรรมและวิ่งเฉลิมพระเกียรติ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ครั้งที่ 20
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาจัดกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560
ณ สนามโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาและสนามกีฬากลางโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์

Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกปฏิบัติงานให้บริการประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2560

Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ การจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2560
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9
ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดศิริวราวาส อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

การทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะ 4 ปี (2560-2563) ระหว่างวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2560
หอประชุมกันทรวิเชียร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

ด้วยรักจากใจ โครงการ "สานฝัน ปันน้อง" มอบทุนการศึกษาโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ครั้งที่ 1 โดยคณะศิษย์เก่า ก.ล.ว. รุ่น 11
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

"สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่ เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง" โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนการได้รำลึกถึงพระคุณของแม่ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร
วันที่ 6 สิงหาคม 2560
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร
วันที่ 6 สิงหาคม 2560
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร
วันที่ 5 สิงหาคม 2560
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร
วันที่ 5 สิงหาคม 2560
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

ห้องเรียนพิเศษตามโครงการ EDUCATION HUB นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/16 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/16 จำนวนทั้งสิ้น 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ Academic Festival 2017 ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<
ประเพณีแห่เทียนพรรษา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ร่วมกับชุมชน ณ วัดบ้านป่าไม้พัฒนา วันที่ 8 กรกฎาคม 2560
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<
กิจกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่ชุมชน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วันที่ 12 กรกฎาคม 2560
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดกิจกรรมร่วมต่อต้านยาเสพติด "ทำดีเพื่อพ่อ" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2560
Cr.ข้อมูลจากงานประชาสัมพันธ์
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

ศูนย์ ERIC โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ในวันที่ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร English for Communication Camp 2017 ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 โดยมีโรงเรียน 8 โรงเรียน ในเขตสหวิทยาเขตพระวิหารได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 200 คน
Cr.ข้อมูลจากงานประชาสัมพันธ์
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

รร.กันทรลักษ์วิทยานำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/15 ห้องเรียนพิเศษ Gifted ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศและค่ายพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Orientation and Development Camp for Advance Programme Students Scince Mathmatic Technology and Environment) ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ณ รร.นารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
Cr.ข้อมูลจากงานประชาสัมพันธ์
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<
  คณะกรรมการนิเทศภายในสหวิทยาเขตพระวิหาร กลุ่มที่ 2 เข้านิเทศโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560
Cr.ข้อมูลจากงานประชาสัมพันธ์
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

กิจกรรมยุวกาชาดโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา2560 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เพื่อปฏิญาณตนเข้าร่วมเป็นสมาชิกและรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด จำนวน 119 คน
Cr.ข้อมูลจากงานประชาสัมพันธ์
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา นำบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ในโครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ณ ห้วยพอก ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2560Cr.ข้อมูลจากงานประชาสัมพันธ์
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<
งานกำกับดูแลและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน จัดอบรมผู้ช่วยสารวัตรนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
Cr.ข้อมูลจากงานประชาสัมพันธ์
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<
ร.ร. กันทรลักษ์วิทยา ขอขอบคุณตัวแทนบริษัทแกรมมี่ร่วมกับบริษัทโตโยต้าที่ให้การสนับสนุนมอบเครื่องดนตรีสตริงเต็มชุดจากโครงการ จิ้มไหล่ ฝัน FunFun มอบเครื่องดนตรีชิ้นใหม่ให้น้อง เช้าวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ให้น้องๆนักเรียนได้เครื่องดนตรีมีคุณภาพใช้ในการเรียนต่อยอดเสริมทักษะความสามารถด้านดนตรียิ่งๆขึ้นไป
Cr.ข้อมูลจากงานประชาสัมพันธ์
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<
วันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2560
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา นำนักเรียนนโครงการ Education Hub ร่วมิกิจกรรมค่ายจตุรมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประกอบด้วย 4 โรงเรียนเข้าร่วมได้แก่ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย โรงเรียนประสาทวิทยา จังหวัดสุรินทร์ และโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา รวมถึงร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับโรงเรียนประจำจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมาร์ โดยได้รับเกียรติจากนายวสันต์ ชำนาญจุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิด และโรงเรียนสรรพวิทยาคม เจ้าภาพในปีนี้
Cr.ขอบคุณภาพจากกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<
การประชุมรับนโยบายจาก สพม.28 ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
ณ หอประชุมกันทรวิเชียร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ดูวิดิโอการประชุม >>> คลิก <<<
การประชุมภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1
ในวันที่ 14 มีนาคม 2560
ณ ห้องสมุดโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<
พิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้ช่วยสารวัตรนักเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๙
มอบ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<
กิจกรรมปัจฉิมนักเรียนระดัับชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 1 มีนาคม 2560
ณ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อำเภอกันทรลักษ์
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<
กิจกรรมปัจฉิมนักเรียนระดัับชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 1 มีนาคม 2560
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<
โครงการ Music UBRU สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
(สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี)
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ณ หอประชุมกันทรวิเชียร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้น ม.6
ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

การเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2560
ณ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อำเภอกันทรลักษ์
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
ภาพเพิ่มเติม >>> คลิก <<<
มอบรางวัลคนดีศรีกันทรลักษ์ ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 31 มกราคม 2560
ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
รายละเอียด >>> คลิก <<<

ค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะและผาแต้ม
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2560

Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
รายละเอียด >>> คลิก <<<

มอบรางวัลแก่นักเรียนตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
รายละเอียด >>> คลิก <<<
ทำบุญสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
วันที่ 24 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
รายละเอียด >>> คลิก <<<
จัดติวเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O Net
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2560
ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
รายละเอียด >>> คลิก <<<
ร่วมกิจกรรมวันครู วันที่ 16 มกราคม 2560
ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลดำรง

Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
รายละเอียด >>> คลิก <<<

นายฤทธา นันทพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานนักเรียน ในโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2
วันที่ 13 มกราคม 2560

ณ หอประชุมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
รายละเอียด >>> คลิก <<<

ผ้าป่า 45 กลว. สมทบทุนสร้างโดมคลุมลานอเนกประสงค์
ระหว่างวันที่ 1-2 มกราคม 2560
บริเวณตึก 10 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
รายละเอียด >>> คลิก <<<
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดศิริวราวาส อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
รายละเอียด >>> คลิก <<<
กีฬาภายใน (กีฬาสี) ระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2559
ณ สนามกีฬากลาง และสนามกีฬาโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตฯ
รายละเอียด >>> คลิก <<<

กลว.รวมใจ ถวายอาลัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รายละเอียด >>>คลิก <<<

ย้อนกลับ <<<