ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ผลศิลปหัตถกรรม (67)
  มหกรรมวิชาการ (68)
  เกณฑ์ OBECQA
  SAR 2560
  แผนปฏิบัติการปี 61
  มาตรฐานการศึกษาปี 61
 
  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
 
 
 

ไฟล์ประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/15 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/16 >>> ดาวน์โหลด <<<
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/15 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/16 >>> ดาวน์โหลด <<<
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/15 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/16 >>> ดาวน์โหลด <<<
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/15 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/16 >>> ดาวน์โหลด <<<
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/15 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/16 >>> ดาวน์โหลด <<<
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/15 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/16 >>> ดาวน์โหลด <<<