ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ผลศิลปหัตถกรรม (67)
  ผลศิลปหัตถกรรม (66)
  เกณฑ์ OBECQA
  SAR 2559
 
  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
 
 
 

ไฟล์ประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/15 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/16 >>> ดาวน์โหลด <<<
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/15 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/16 >>> ดาวน์โหลด <<<
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/15 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/16 >>> ดาวน์โหลด <<<
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/15 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/16 >>> ดาวน์โหลด <<<
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/15 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/16 >>> ดาวน์โหลด <<<
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/15 >>> ดาวน์โหลด <<<
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/16 >>> ดาวน์โหลด <<<