ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ผลศิลปหัตถกรรม (67)
  มหกรรมวิชาการ (68)
  เกณฑ์ OBECQA
  SAR 2560
  แผนปฏิบัติการปี 61
  มาตรฐานการศึกษาปี 61
 
  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
 
 
 
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างวันที่ 3-14 ธันวาคม 2561

  รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเครื่องบินเล็ก 4 ช่องสัญญาณ
ประเภทบินเร็ว "กิจกรรมการพัฒนากระบวนการเรียนด้าน
วิทยาศาสตร์การบิน" โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
2-4 พ.ย. 2561
>> รูปเพิ่มเติม


  โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์
เชิงตัวเลขในรูปสามเหลี่ยมเซียร์พินสกิ(Sierpinski Triangle)" จัดทำโดย
  1.เด็กหญิงชลัญดา ไชยโยธา
  2.เด็กหญิงวิลัยลักษ์ขณา ชิณโชติ
  3.เด็กหญิงอารียา วันเจริญ
  บทคัดย่อ >>> คลิก


  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี
  การติดตั้งและใช้งาน Application "Echo English"
  - การติดตั้งและใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ >>> เลือก <<<
  - การติดตั้งและใช้งานผ่านโทรศัพท์(ขั้นตอน) >>> เลือก <<<
 

เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาจึงจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561
ณ โดมคลุมลานอเนกประสงค์
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ร่วมกับศูนย์บรรเทาและป้องกันสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี
จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
ณ หอประชุมกันทรวิเชียร
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
กับชุมชนชาวกันทรลักษ์และหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน
ณ อำเภอกันทรลักษ์
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> คลิก <<