ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพ
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  กรอกข้อมูลผลงาน/รางวัล
  ศิลปหัตถกรรม(70)ระดับเขตฯ
  ศิลปหัตถกรรม(69)
  ผลการประเมิน สมศ.(4)
  SAR 2564
  SAR 2563
  ผลคุณภาพภายในปี 63
  มาตรฐานการศึกษาปี 65
  มาตรฐานการศึกษาปี 64
  ข้อมูลสารสนเทศ 2563
  แผนปฏิบัติการ 2564
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
  อาคารสถานที่
 
  รร.กันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  To Be Number One
  ห้องเรียนสีเขียว
  โรงเรียนคุณธรรม
  ห้องเรียน SMTE
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระภาษาไทย
  กลุ่มสาระการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
  กลุ่มสาระศิลปะ
  กลุ่มเทคโนโลยี
  งานแนะแนว
  Education Hub
 
 
 
- เรื่องแจ้ง ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 2566
- เข้าระบบแจ้งชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565
- ขั้นตอนการใช้งานระบบแจ้งชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565
- แนวปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- แผนเผชิญเหตุของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาในภาวะที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- การเข้าออกโรงเรียน(การเปิด/ปิดประตูเข้าออก) ในสถานการณ์โควิด
- คู่มือการใช้งาน Gmail ในโทรศัพท์
- คู่มือการใช้งาน Google Classroom
 
อ่านฉบับก่อนหน้า>>>

นักเรียน ม.4-6 ห้องเรียน SMTE เข้าค่ายฝึกทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2565

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

วันพฤหัสดีที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดกิจกรรมไหว้ครู ณ โดมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ทุกระดับชั้น (ม.1 - ม.6) ณ โดมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2565

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โดมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ในวันที่ 17 มีนาคม 2565

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา มอบเกียรติบัตรางวัล "คนดีศรีกันทรลักษ์" ประจำปีการศึกษา 2564 แก่นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป ในวันที่ 8 มีนาคม 2565

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา พร้อมเป็นองค์ประธานในการทรงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564 ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้

#ส่งกำลังใจให้นักเรียนที่กำลังเดินตามความฝันทุกๆ คน

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ตรวจหาเชื้อ โควิด -19 (Swab for COVID-19 antingen tests)
นักเรียน ชั้น ม.4 และนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากทีมงานโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่​นายสิบพยาบาล​ จาก กองพัน​ทหารราบ​ที่​ 11​ หน่วย​เฉพาะกิจ​ที่​ 1​ และสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ โดยมีนายคณิตพันธ์ จามรธัญญวาท ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของนักเรียนขณะเปิดเรียนออนไซต์ ในวันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขอขอบพระคุณ ทีมงานโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ร่วมกับกองพันทหารราบที่ 11 หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 และสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ เป็นอย่างสูง

>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ทำพิธีมอบเกียรติบัตรให้สภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 และมอบเข็มสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ณ โดมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<
  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> คลิก <<