ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพ
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  กรอกข้อมูลผลงาน/รางวัล
  ศิลปหัตถกรรม(70)ระดับชาติ
  ศิลปหัตถกรรม(70)ระดับเขตฯ
  คำสั่งแม่บท 2565
  ผลการประเมิน สมศ.(4)
  SAR 2564
  SAR 2563
  ผลคุณภาพภายในปี 63
  มาตรฐานการศึกษาปี 65
  คู่มือกำกับติดตามฯ ปี 65
  ข้อมูลสารสนเทศ 2565
  แผนปฏิบัติการ 2566
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
  อาคารสถานที่
 
  รร.กันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  To Be Number One
  ห้องเรียนสีเขียว
  โรงเรียนคุณธรรม
  ห้องเรียน SMTE
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระภาษาไทย
  กลุ่มสาระการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
  กลุ่มสาระศิลปะ
  กลุ่มเทคโนโลยี
  งานแนะแนว
  Education Hub
 
 
 
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชานิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
- แจ้งเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
- ตารางการใช้ห้องเรียนปีการศึกษา 2566
- การจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
- การจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
- ผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2566 ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2566
- เกียรติบัตรการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (KLW Contest)
- เข้าระบบแจ้งชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565
- ขั้นตอนการใช้งานระบบแจ้งชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565
- แนวปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- แผนเผชิญเหตุของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาในภาวะที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- คู่มือการใช้งาน Gmail ในโทรศัพท์
- คู่มือการใช้งาน Google Classroom
 
อ่านฉบับก่อนหน้า>>>

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2566

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ครู บุคลากร และนักเรียน ในวันที่ 18 มกราคม 2566

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566 ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ โดมอเนกประสงค์

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

นักเรียน ม.4-6 ห้องเรียน SMTE เข้าค่ายฝึกทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2565

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

วันพฤหัสดีที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดกิจกรรมไหว้ครู ณ โดมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ทุกระดับชั้น (ม.1 - ม.6) ณ โดมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2565

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โดมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ในวันที่ 17 มีนาคม 2565

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา มอบเกียรติบัตรางวัล "คนดีศรีกันทรลักษ์" ประจำปีการศึกษา 2564 แก่นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป ในวันที่ 8 มีนาคม 2565

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา พร้อมเป็นองค์ประธานในการทรงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> คลิก <<