ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพ
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ระบบเงินเดือนบุคลากร
  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
  คำสั่งแม่บท 2566
  คำสั่งแม่บท 2567
  ผลการประเมิน สมศ.(4)
  SAR 2566
  SAR 2565
  SAR 2564
  ผลคุณภาพภายในปี 63
  มาตรฐานการศึกษาปี 67
  มาตรฐานการศึกษาปี 65
  คู่มือกำกับติดตามฯ ปี 65
  ข้อมูลสารสนเทศ 2565
  แผนปฏิบัติการ 2567
  แผนปฏิบัติการ 2566
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
  อาคารสถานที่
  ผังโรงเรียน
  ระบบจองห้องประชุม
  มาตรการโรงเรียนสีเขียว
 
  รร.กันทรลักษ์วิทยา
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  นักศึกษาวิชาทหาร
  To Be Number One
  ห้องเรียนสีเขียว
  โรงเรียนคุณธรรม
  ห้องเรียน SMTE
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระภาษาไทย
  กลุ่มสาระการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
  กลุ่มสาระศิลปะ
  กลุ่มเทคโนโลยี
  งานแนะแนว
  Education Hub
 
 
 
ระบบ SMSS โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
เว็บเพจสำหรับติดตามประกาศผลการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567
ดาวโหลดเกียรติบัตรกิจกรรมงาน "KLW Open House 2024"
ดาวโหลดเกียรติบัตรนักเรียนที่สอบผ่านการสอบแข่งขัน Pretest KLW ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ดาวโหลดเกียรติบัตรนักเรียนที่สอบผ่านการสอบแข่งขัน Pretest KLW ปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปฏิทินงานบุคคลและงานย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567
- ประกาศโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- เข้าระบบแจ้งชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา
- ขั้นตอนการใช้งานระบบแจ้งชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา
- แนวปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- แผนเผชิญเหตุของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาในภาวะที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- คู่มือการใช้งาน Gmail ในโทรศัพท์
- คู่มือการใช้งาน Google Classroom
 
อ่านฉบับก่อนหน้า>>>

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขอขอบคุณ นางสาวฉัตรนภา เขียวขำ (ป๊ายปาย โอริโอ้) ศิษย์เก่ารุ่น 39 ปี 2557 พร้อมครอบครัวและแฟนคลับ ร่วมมอบหลอดไฟ LED และพัดลมติดเพดาน เพื่อใช้ในห้องเรียนของนักเรียน

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

วันที่ 29 มีนาคม 2567 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดงานมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2566 โดยมีนายประวิทย์  หลักบุญ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นายคณิตพันธ์ จามรธัญญวาท ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

>>>ภาพเพิ่มเติมจากเพจงานโสตฯ<<<

การแข่งขัน กีฬาเปตอง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 124 ปีสมเด็จย่า ผลการแข่งขัน
1.ชนะเลิศ ประเภท ทั่วไป ทีมชาย(ไม่จำกัดอายุ) นักกีฬา
นายศรัล จำเริญสุข นายกัมพล เส้นสุข และนายประเสริฐศักดิ์ พูลเพียร 2.รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท ทั่วไป ทีมหญิง (ไม่จำกัดอายุ) นักกีฬา นางสาวชลธิชา แก้วลา เด็กหญิงสุประภาวี ผ่องฉวี เด็กหญิงสุพนิดา ผ่องฉวี นางสาวโชตินภา นารี และเด็กหญิงแก้วกัลยา ศิริญาณ
3.รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทเยาวชน ทีมชาย นักกีฬา
นายปฐมพร พูลเพียร นายกฤฏิ์ สารคาม นายพงศ์กรณ์ บุญเพ็ง และเด็กชายภูวดล ลีเลิศ

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

22 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมมอบดอกไม้แทนใจ สายใยผูกพัน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมยินดี และมอบกำลังใจให้นักเรียนในระดับชั้น ม.6 ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

8 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรม "K.L.W. Open House 2024" เพื่อแสดงผลงานด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ห้องเรียน โครงการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน To Be Number 1 โดยได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก พันจ่าตรี ดร.พิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

5 ธันวาคม 2566 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอกันทรลักษ์

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

25 พฤศจิกายน 2566 พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันวชิราวุธ)

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

20-21 พฤศจิกายน 2566 ติวสอบ TGAT นักเรียนชั้น ม.6 และในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เตรียมความพร้อมสอบ TCAS 68 สำหรับนักเรียนชั้น ม.5

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

16 พฤศจิกายน 2566 พิธีมอบเกียรติบัตรความเป็นผู้นำด้านความเสียสละแก่สภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

11-12 ตุลาคม 2566 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) จัดอบรม Digitalplatform ผ่าน Classpoint ให้แก่คณะครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

19 กันยายน 2566 กิจกรรมเยาวชนคนดี เก่ง กล้า TO BE NUMBER ONE เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ปฐมนิเทศและค่ายพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2566

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม "รฦกบรมครูกลอน พระสุนทรโวหาร" เนื่องในวันสุนทรภู่ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ภายในงานมีการแสดงและการประกวดแข่งขันต่างๆ มากมาย

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ เชิญชวนให้คณะครูและบุคลากร นักเรียน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiD บนสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน และเปรียบเทียบใบหน้าทางดิจิทัล โดยใช้แสดงแทนบัตรประจำตัวประชาชน

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ปรับพื้นฐาน ม.1 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ และรำลึกถึงพระคุณครู มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับศิษย์ เป็นการอนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของไทย

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 10 และ 11 มิถุนายน 2566 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE เนื่องในโอกาสการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE รอบประเทศ (รอบลงพื้นที่) ประจำปี 2566 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับทราบนโยบายกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติต่างๆ ของโรงเรียนให้สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสมอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ปลอดภัย และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> คลิก <<