ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพ
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  กรอกข้อมูลผลงาน/รางวัล
  ศิลปหัตถกรรม(70)ระดับชาติ
  ศิลปหัตถกรรม(70)ระดับเขตฯ
  คำสั่งแม่บท 2565
  ผลการประเมิน สมศ.(4)
  SAR 2565
  SAR 2564
  SAR 2563
  ผลคุณภาพภายในปี 63
  มาตรฐานการศึกษาปี 65
  คู่มือกำกับติดตามฯ ปี 65
  ข้อมูลสารสนเทศ 2565
  แผนปฏิบัติการ 2566
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
  อาคารสถานที่
 
  รร.กันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  To Be Number One
  ห้องเรียนสีเขียว
  โรงเรียนคุณธรรม
  ห้องเรียน SMTE
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระภาษาไทย
  กลุ่มสาระการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
  กลุ่มสาระศิลปะ
  กลุ่มเทคโนโลยี
  งานแนะแนว
  Education Hub
 
 
 
- การประมูลครุภัณฑ์ที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ปีการศึกษา 2566 ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
- แจ้งเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
- ประกาศโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ประกาศ นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
- ตารางการใช้ห้องเรียนปีการศึกษา 2566
- เกียรติบัตรการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (KLW Contest)
- เข้าระบบแจ้งชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565
- ขั้นตอนการใช้งานระบบแจ้งชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565
- แนวปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- แผนเผชิญเหตุของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาในภาวะที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- คู่มือการใช้งาน Gmail ในโทรศัพท์
- คู่มือการใช้งาน Google Classroom
 
อ่านฉบับก่อนหน้า>>>

ปฐมนิเทศและค่ายพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2566

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม "รฦกบรมครูกลอน พระสุนทรโวหาร" เนื่องในวันสุนทรภู่ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ภายในงานมีการแสดงและการประกวดแข่งขันต่างๆ มากมาย

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ เชิญชวนให้คณะครูและบุคลากร นักเรียน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiD บนสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน และเปรียบเทียบใบหน้าทางดิจิทัล โดยใช้แสดงแทนบัตรประจำตัวประชาชน

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ปรับพื้นฐาน ม.1 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ และรำลึกถึงพระคุณครู มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับศิษย์ เป็นการอนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของไทย

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 10 และ 11 มิถุนายน 2566 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE เนื่องในโอกาสการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE รอบประเทศ (รอบลงพื้นที่) ประจำปี 2566 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับทราบนโยบายกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติต่างๆ ของโรงเรียนให้สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสมอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ปลอดภัย และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2566

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> คลิก <<