ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  ผลศิลปหัตถกรรม (67)
  ผลศิลปหัตถกรรม (66)
  เกณฑ์ OBECQA
  SAR 2560
  แผนปฏิบัติการปี 61
 
  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
 
 
 

  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี
  การติดตั้งและใช้งาน Application "Echo English"
  - การติดตั้งและใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ >>> เลือก <<<
  - การติดตั้งและใช้งานผ่านโทรศัพท์(ขั้นตอน) >>> เลือก <<<
 

ครูและนักเรียนโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ณ วัดป่าสวนสงฆ์ดำรงพุทธธรรม
ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดกิจกรรมวันไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561
ณ หอประชุมกันทรวิเชียร
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โดยนายเอกธนัช เหล่าสิงห์ ตัวแทนรับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า โรงเรียนสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้
(8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
และการเข้าค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน โครงการโรงเรียนสีเขียว ด้านการลดใช้พลังงานการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2561
ณ เขื่อนสีรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ หอประชุมกันทรวิเชียร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> คลิก <<